• Emergjenca

  +381 38 500 600
 • Lagjia e spitalit

  Prishtine, 10000
 • I hapur

  24/7


1.HISTORIKU

Me krijimin e Fabrikës së Tekstilit në vitin 1958,  ishte e nevojshme edhe themelimi i Ambulantës që do të ishte në shërbim të punëtorëve të kësaj fabrike gje e cila themelohet në vitin 1961.

Gjatë viteve në ketë ambulantë punojnë mjekë të specialiteteve të ndryshme gjerë me 02.05.1982 kur edhe ndërtohet objekti i ri ekzistues në sip.prej 2000m2 dhe njihet si DISPANZER I MJEKËSISË SË PUNËS. Meritë të veçantë kanë drejtori i Industrisë ” Emin Duraku” Zt. Fatmir Rexha dhe Drejtori i Dispanzerit të Mjekësisë së Punës Dr. Rifat Lila.

Gjatë gjithë kësaj kohe Dispanzeri ka qenë në shërbim të punëtorëve dhe të mbarë popullatës me një përkushtim të jashtëzakonshëm. Të gjitha Kabinetet kanë qënë të pajisura me aparaturë me moderne të asaj kohe. Si i tillë ka funksionuar gjerë në vitin 1999 kur pas luftës e gjitha aparatura ekzistuese është marrë nga pushteti i atëhershëm serb.

Menjëherë pas luftës i gjithë stafi fillon punën pa mjete themelore (aparatura), por duke ju falenderuar vullnetit dhe përkushtimit të Ministrisë së Shëndetësisë me 04.10.2000  emërtohemi INSTITUTI I MJEKËSISË SË PUNËS SË KOSOVËS-GJAKOVË dhe gradualisht jemi  pajisur me aparatura më të sofistikuara të kohës për të gjitha kabinetet që edhe sot e kësaj ditë janë në funksion të plotë në shërbim të popullatës së gjerë.

 Me Ligjin e Shëndetësisë Ligji Nr. 04/L-125 Institucioni ynë emërtohet Qendra Kombëtare e Mjekësisë së Punës –Gjakovë, nivel terciar, si njësi organizative dhe funksionale e SHSKUK-së.

 

2.     Mandati i QKMP-së

 

 

 1. Veprimtaria shëndetësore në QKMP organizon dhe siguron kujdes shëndëtësorë bazuar në nenin 17, paragrafi 4.4 e Ligjit për Shëndetësi të Kosovës dhe nenin 6 paragrafi1, nën paragrafi 1.3 të Statutit të SHSKUK
 2. QKMP-ja si njësi organizative e SHSKUK organizon dhe drejton punët profesionale dhe adminisrative nga fushë veprimtaria e Mjekësissë së Punës në Re[ub;ikën e Kosovës si Shërbim Profesional i Mjekësisë së Punës në pajtim me ligjet në fuqi dhe Statutit të SHSKUK.
 3. QKMP si qendër referente e mjekësisë së [unës , ofron shërbime shëndetësore për të gjithë punësuarit dhe pacientët e referuar në këtë qendër, si dhe planifikon e ndërmerr masat e nevojshme për ruajtjen dhe përparim e shëndetit të tyre.
 4. Harton doktrinën, standadet dhe metodat për vlerësimin dhe monitorimin e gjendjes shëndetësore të punësuarëve në profesionet me kushte të veqanta të punës, vozitëseve te të gjitha llojeve të automjeteve motorrike, detarëve, personelit të aviacionit dhe të punësuarëve të tjere në trasnport.
 5. QKMP vlerëson aftësin punuese të punësuarëve nëpërmjet vizitave sistematike dhe periodike të përcaktuara me Ligjin për Siguri dhe Shëndet në punë.
 6. Kyen ekspertizat në rastin e sëmundjeve profesiuonale dhe bën vlerësimin e aftësisë për punë.
 7. QKMP-ja kryn hulumtime kërkimore shkencore, statistikore dhe përgadit programin e masave të kujdesit shëndetësorë nga fushëveprimtaria e vetë.
 8. Udhëheqë regjistrin e sëmundjeve profesionale dhe bën monitorimin, studimin e shkaqeve të lëndimeve në punë dhe shkaqeve të invaliditetit të punësuarëve në Republiken e Kosovës.
 9. QKMP-ja krahas veprimtarisë shëndetësore mund të ushtrojë edhe veprimtarinë arsimore dhe kërkimore-shkencore në pajtim me Ligjin për Shëndetësi.
 10. Mbajtjen e ligjëratave për studentët e fakultetit të mjekësis dhe fakulteteve tjera, shkollave të larta dhe atyre të mesme të cilët në programin e vetë të studimeve kanë lëndën e mjëkësisë së punë, mjekët ne spëcializim, në studime postdiplomike dhe punëtorëve tjerë shëndetësorë për punë në shërbimin e mjekësisë së punës.
 11. Hulumtimin e kushteve të punës dhe mjedisit të punës ( mikroklimën, aerondotjet, intenzitetit të zhurmës, vibrimeve, ndricimit etj) dhënien e elaborateve dhe certifikatave në pajtim me infrastrujturën ligjore mbi mbrojtjen në punë.
 12. Vizitat paraprake, periodike dhe ato të jashtëzakonshme të punëtorëve të punësuar në vendet e punës me kushte të posaqme të punës, dhënien e raporteve mbi gjendjen shëndetsore dhe aftësin punojnëse për punetorët në ato organizata punuese të cilat nuk e kanë të organizuar shërbimin përkatës të mjekësisë së punës.
 13. Vizitat sistematike të grupeve të punëtorëve ose të punëtorëve në tërësi, të cilat organizohen për cdo të dytin apo të tretin vitë, me përjashtim të rasteve kur në procesin tekniko-teknologjik lëshohet vijë apo fazë e prodhimit, atëher këto vizita bëhen edhe më herët. Veqanarishtë këto vizita kanë rëndësi të madhe për nxënësit në ekonomi dhe puëntorët e ri nën moshën 20 vjeare, gratë, personat e moshuar dhe invalidët e punës meqënëse këto kategori të puëntorëve  janë më të ndjeshëm ndaj ndikimit negativ të kushteve jo të volitshme të punës dhe mjedisit të punës në shëndetine tyre.
 14. Dhënien e certifikatave mjekësore mbi aftësin psiko-fizike të kandidatëve pë punësim me qëllim të përcaktimit të aftësis punojnëse të punetorit për vend të caktuar të punës, dhënien e certifikatave mjekësore mbi aftësin psiko-fizike për kandidatët të cilët duhet marrë lejen për drejtimin e automjetit.
 15. Përgatitjen dhe plotësimin e dokumentacionit për punëtorët të cilët për shkaqe shëndetësore dhe humbje të aftësis për punë duhet paraqitur para komisionit invalidor-pensional për vlerësim dhe kategorizim të shkallës së invaliditetit në tërë territorin e Kosovës.
 16. Punëtorët përveq që pësojnë nga sëmundjet specifike ose profesionale në kuptimin e ngushtë të fjalës, ata i nënshtrohen edhe sëmundjeve jospecifike ose profesionale në kuptimin e gjerë të fjalës.
 17. Semundjet specifike profesionale janë ato të cilat nuk paraqiten zakonisht te banorët tjerë të Kosovës. Shembuj për këto janë: të gjitha llojet e pneumokoniozave, helmimet me helme profesionale, sëmundjet e dekompresionit, sëmundje e vibracionit, sëmundjet e radiacionit etj.
 18. Sëmundjet profesionale jospecifike zakonisht paraqiten edhe te banorët tjerë të Kosovës, mirëpo shumë më shpeshë te disa profesione.

 

 

Qendra Kombëtare e Mjekësisë së Punës –Gjakovë                               

3. KABINETET NË QKMP-GJAKOVË:   

1.        Mjekësi e Punës

       Dr. Kujtm Zajmi- Mjek Specialist i Mjekësisë së Punës

       Dr. Xhevat Musa, Mjek në Specializim –Mjekësi e Punës

       Dr. Myhedin Shehu, Mjek në Specializim- Mjekësi e Punës

2.       Dermatologji:

Dr. Arsim Riza: email zyrtar Arsim.Riza@rks-gov.net

3.       Internistikë

Dr. Afrim Lama: email zyrtar Afrim.Lama@rks-gov.net

Dr. Naim Byci: email zyrtar Naim.Byci@rks-gov.net

4.       Neurologji

Dr. Luan Nagavci: email zyrtar Luan.Nagavci@rks-gov.net

5.       Gjinekologji

      Dr. Betim Perteshoni: email zyrtar Betim.Perteshoni@rks-gov.net

Dr. Albert Lila: email zyrtar Albert.Lila@rks-gov.net

6.       Pulmologji

Dr. Pleurat Hadri: email zyrtar Pleurat.Hadri@rks-gov.net

7.       ORL

Dr. Arbërore Sefa: email zyrtar Arberore.Sefa@rks-gov.net

8.       Oftalmologji

Dr. Fiknete Polloshka: email zyrtar Fiknete. Polloshka@rks-gov.net

Dr. Lendita Berisha: email zyrtar Lendita.Berisha@rks-gov.net

9.       Diabetologji

Dr. Luan Gola:

10.   Kardiologjia

Dr. Bylbyl Kadrijaj, email zyrtar Bylbyl.Kadrijaj@rks-gov.net

11.   Laboratori Biokimik Hematologjik – personi përgjegjës: Halit Zenuni ( kryeteknik në Laborator )

12.   Radiologjia– personi përgjegjës: Dugagjin Ymeraga ( teknik i Radiologjisë)

4. STAFI MENAXHERIAL:

Dr. Albert Lila, Dr. Sci - Drejtor Ekzekutiv (tel.mob. +383 44154966 )   

Zana Këpuska- Zyrtare Kryesore Financiare (tel.mob.+383 44352392 )   

Lendita Jetishi- Zyrtare e Personelit/ Zyrtare Çertifikuese (tel.mob.+383 44122665)   

Shpejtim Skivjani- Zyrtar i Prokurimit (tel.mob.+383 44585550 /44236660 )   

Blerta Rudi- Zyrtare e Lartë Ligjore (tel.mob.+383 45628889 )   

 

5. INFORMACION MË RËNDËSI:

* Për të gjithë të punësuarit brenda njësive përbërëse në SHSKUK-së, që janë të interesuar të paraqiten tek Komisioni për lirim apo refuzim nga angazhimi në kujdestari dhe ndërrime për shkaqe shëndetësore, i cili vepron në QKMP-Gjakovë, për informacione shtesë rreth procedurës në fjalë. mund të kontaktojnë Zyrtaren për Shëndet dhe Siguri në Punë, Virxhina Lipoveci (nr.kontaktues+38344123006)

4. Kontakt adresa e Institucionit:

Email adresa: impk_gjakove@hotmail.com, Albert.Lila@rks-gov.net

Tel fix. 0390327787, 0390327061, 0390321988,

Sqarim: Meqë Intitucioni ynë e ka ËEB Faqen zyrtare http://www.impk-gjakova.org , ju lutem për çdo paqartësi apo plotësim të dhënash mund të shfrytëzoni të dhënat e plasuara aty.