• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7
  • HISTORIKU

Mjekësia institucionale në Gjakovë filloi menjëherë pas Luftës së dytë Botërore, respektivisht në vitet 1945-46. Puna filloi në një Ordinancë të improvizuar në shtëpi private, me një mjek të praktikës së përgjithshme të ardhur nga jashtë. Shërimi hospitalor gjithashtu filloi në këto vite. Me kalimin e viteve, fillojnë të ndërtohen objekte të reja, të blehen paisje të reja si dhe kompletimi me kuadro- mjekë specialistë të lëmive të ndryshme. Me hapjen e fakultetit të mjekësisë në kuadër të Universitetit të Prishtinës, mjekësia e qytetit të Gjakovës filloi të kompletohet me mjekë dhe më pas me hapjen e shkallës së tretë edhe me specialistë nga ky fakultet.

 VIZIONI

Promovimi i Spitalit të Përgjithshëm si model i një qendre referente rajonale me menaxhment, shërbime shëndetësore kualitative dhe multidisiplinare, me kapacitete të mjaftueshme njerëzore, profesionale dhe teknologji të avansuar mjekësore, e aftë të përmbushë nevojat dhe kërkesat e pacientëve sipas standardeve dhe përvojave europiane.

 

MISIONI

Ndërtimi dhe fuqizimi i kapaciteteve menaxhuese, profesionale dhe teknologjisë mjekësore për shërbime shëndetësore kualitative dhe me llojlloshmëri duke integruar konceptin e qasjes multidisiplinare dhe konziljare me profilizimin dhe fokusimin e shërbimeve shëndetësore me qëllim të rrumbullaksimit të procesit të trajtimit të pacientëve me një kualitet të lartë nga diagnostifikimi, trajtimi dhe rehabilitimit i pacientit.

 

OBJEKTIVAT

Objektivi 1: Fillim i shëndetshëm i jetës

Objektivi 2: Përmirësimi i shëndetit të të rinjve

Objektivi 3: Përmirësimi i statusit të shëndetit mendor

Objektivi 4: Status i përmirësuar i shëndetësisë – Morbiditet dhe mortalitet më të ulët

Objektivi 5: Ngritja e potencialit profesional njerëzor

Objektivi 6: Përmirësimi i efikasitetit dhe llogaridhënies së sistemit shëndetësor qeveritar

-Përcaktimi i objektivave kryesore determinues në planin afatmesëm u bë duke u analizuar gjendja e tanishme dhe mundësitë financare nga këndëvështrimi i infrastrukutrës së objekteve, kapacitetveve të burimeve njërezore dhe nevojat e kërkesat e pacientëve.

Të gjithë këto parametra të ridimensionuar në kohë dhe mundësitë financare, mund të përkufizohen më sa vijon:

- Rritja e shkallës së shfrytzimit të infrastruktures ekzistuese dhe asaj renovuese duke respektuar parimet themelore të kujdesit kualitativ shëndetësor. Mundësi për pune ekipore dhe trajtim human e profesional i pacientëve.

-Rritja e vazhdueshme e kapaciteteve profesionale përmes integrimit të njohurive dhe përvojave profesionale europiane për punë profesionale kualitative e të profilizuar, duke marrë pjesë aktive në trajnime, CME, konferenca, simpoziume, kongrese dhe duke aplikuar ato pastaj në punën e përditshme.

Funksionalizimi i sistemit informativ shëndetësor dhe komunikimi informativ si mekanizma vetëkontrollues, evaluimues, planifikues dhe zhvillimit të qëndrueshëm të shërbimeve shëndetësore spitalore.

Fuqizimi i partneritetit me spitalet tjera brenda Kosovës dhe jashtë saj, në funksion të rritjes së numrit dhe kualitetit të shërbimeve shëndetësore për të qenë qendër referente spitalore për patologjinë e caktuar në fushën e Pediatrisë, Gjinekologjisë, Kirurgji Abdominale me Endoskopi dhe Kardiologjisë.

 

 

STRUKTURA ORGANIZATIVE E SPITALIT

Spitali i Përgjithshëm ”Isa Grezda” në Gjakovë, është njëri prej pesë spitaleve rajonale (Prizren, Pejë, Mitrovicë, Gjilan dhe Gjakovë) dhe dy spitaleve të komunave Ferizaj dhe Vushtri në Kosovë, i cili ofron shërbime shëndetësore të nivelit dytësor.

Spitali i Përgjithshëm ”Isa Grezda” në Gjakovë,  ka 409 shtretër dhe ka të punësuar 550 punëtorë . Veprimtaria shëndetësore në spital është e organizuar në gjashtë departamente, 17 Reparte dhe 21 Njësi organizative-shërbime.

Spitali i Përgjithshëm ”Isa Grezda” në Gjakovë është i organizuar në bazë të Statutit të Spitalit të aprovuar nga ana e Këshillit Drejtues.

Spitali i Përgjithshëm ”Isa Grezda” në Gjakovë përbëhet prej 6 Departamenteve:

 

1 .Departamenti për nëna dhe fëmijë:

-          Reparti obstretik,

-          Reparti gjinekologjisë,

-          Reparti i pediatrisë,

-          Reparti i neonatologjisë,

-          Boksi i lindjes,

 

2. Departamenti i degëve kirurgjike:

-          Reparti i kirurgjisë,

-          Reparti i urologjisë,

-          Reparti ortopedisë,

-          Reparti i oftalmologjisë,

-          Reparti i otorinolaringologjisë,

 

3. Departamenti i Emergjencës me reanimacion:

-          Shërbimi i anestezionit,

-          Shërbimi i kujdesit intenziv,

-          Shërbimet e emergjencës,

-          Trakti operativ me dhomën e zgjimit

 

4. Departamenti i sëmundjeve të brendshme:

-          Reparti i sëmundjeve të brendshme,

-          Reparti Koronarë me kujdes intenziv,

-    Reparti i sëmundjeve të krahërorit,

-          Reparti i sëmundjeve të lëkurës,

-          Reparti i sëmundjeve ngjitëse,

-          Reparti i hemodializës

-          Reparti neurologjik,

-          Reparti psikiatrik.

 

5. Departamenti i diagnostikës dhe pacientëve jashtëspitalor:

      - Laboratori

      - Shërbimet e diagnostifikimit radiologjik,

     - Shërbimet e transfuzionit të gjakut,

     - Shërbimet e terapisë fizikale,

     - Shërbimet për pacientët jashtëspitalor,

     - Barnatorja,

     - Patologjia me morgun.

 

6. Departamenti i Administratës dhe shërbimeve ndihmëse

-          Zyra për cilësi të shërbimeve,

-          Njësia e personelit,

-          Njësia për shërbime juridike,

-          Njësia për buxhet dhe financa,

-          Njësia për prokurim,

-          Shërbimet e kuzhinës,

-          Shërbime teknike,

-     Sterilizimi qëndror,

-          Shërbimet e lavantores,

-          Shërbimet e mirëmbajtjes dhe  pastërtisë,

-          Shërbimet e sigurisë,

-          Autoparku

-          Parkingu

 

 

STAFI PUNONJËS

Ne Spitalin i Përgjithshëm “Isa Grezda” ne Gjakove janë të punësuar gjithsejt 550 punetorë:

 

-          Mjekë specialistë………………......96

-          Kuadri superior ………………........3

-          Kuadri med.lartë dhe i mesëm …..333

-          Kuadri jomjekësor ………….........118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENAXHMENTI I SPITALIT PËRBËHET PREJ:

           

Drejtori Ekzekutiv i Spitalit

Dr Jeton Zarari

Tel: +383 44 188 010

e-mail: jeton.zarari@rks-gov.net

 

Drejtori Mjekësor

Dr Violeta Binishi

Tel: +383 44 188 317

e-mail: violeta.binishi@rks-gov.net

 

Drejtori i Administratës dhe Shërbimeve Ndihmëse

Zejnel Morina

Tel: +383 44 388 042

e-mail: zejnel.morina@rks-gov.net

 

Drejtori i Infermierisë

Arbër Pozhegu

e-mail: arbër.pozhegu@rks-gov.net

tel: +383 44 133 591


 


 

 

 

 

 

INFORMATA PER SPITALIN:

 

Spitali i Përgjithshëm

“Isa Grezda” Gjakovë

Rr: Dëshmorët e lirisë” p.n.

Tel:  +383(390)320 021

e-mail: sp.gjakove@rks-gov.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shërbimet ambulantore që ofrohen sipas ditëve dhe profileve

 

Ambulanca Ortopedike

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Selajdin Boshnjaku

Ortoped

10.30-14.00

 

Dr Arben Veselaj

Ortoped

10.30-14.00

 

Dr Burim Sahatqija

Ortoped

10.30-14.00

 

Dr Mikel Pitaqi

Ortoped

10.30-14.00

 

Dr Fisnik Vula

Ortoped

10.30-14.00

 

 

Ambulanca e Kirurgjisë

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Visar Shasivari

Kirurg

10:30-13:00

Dr Kushtrim Xhiha

Kirurg

10:30 – 13:00

Dr Sabaudin Bytyqi

Kirurg

10:30-13:00

Dr Valdet Spahija

Kirurg

10:30-13:00

Dr Fatos Haxhosaj

Kirurg

10:30-13:00

 

Dr Ideal Krekaj

Kirurg estetik

10:30

 

 

Dr Shpetim Dylazeka

Kirurg estetik

10:30

 

Dr Jeton Zarari

Kirurg i fëmijëve

11:00-13:00

Dr Butrint Xhiha

Kirurg i fëmijëve

11:00-13:00

Dr Jeton Zarari

Kirurg i fëmijëve

11:00-13:00

Dr Butrint Xhiha

Kirurg i fëmijëve

11:00-13:00

 

Dr Butrint Xhiha

Kirurg i fëmijëve

11:00-13:00

 

Ambulanca e Gjinekologjisë

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Blerand Pozhari

Gjinekolog

08:00-09:30

 

Dr Blerand Pozhari

Gjinekolog

 

08:00-09:30

 

Dr Blerand Pozhari

Gjinekolog

 

08:00-09:30

Dr Butrint Kusari

Gjinekolog

 

10:00-12:00

Dr Violeta Binishi

Gjinekolog

 

10:00-12:00

Dr Bleta Domi

Gjinekolog

 

10:00-12:00

Dr Teuta Stavileci

Gjinekolog

 

10:00-12:00

Dr Qamil Hamza

Gjinekolog

 

10:00-12:00

Dr Ilir Kadiri

Gjinekolog

 

12:00-14:00

Dr Gentiana Hadri

Gjinekolog

 

12:00-14:00

Dr Ahmet Asllani

Gjinekolog

 

12:00-14:00

Dr Merita Rruka

Gjinekolog

 

12:00-14:00

Dr Milan Berisha

Gjinekolog

 

12:00-14:00

 

 

Ambulanca e Dermatovenerologjisë

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Kreshnike Abrashi

Dermatovenerologe 10:30-13:00

 

Dr Kreshnike Abrashi

10:30-13:00

Dr Kreshnike Abrashi

10:30-13:00

Dr Kreshnike Abrashi

10:30-13:00

Dr Kreshnike Abrashi

10:30-13:00

 

 

 

 

 

Ambulanca e Internos dhe Kardiologjisë

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Galina Berisha

Interniste-Kardiologe

09:00 - 09:30

10:30 - 11:30

Dr Amir Iljazi

Internist-Kardiolog

09:00 – 09.30

10:30 – 11:30

 

Dr Baton Lleshi

Kardiolog

09:00 – 09.30

10:30 – 11:30

 

Dr Rreze Koshi

Interniste-Kardiologe

09:00 - 09:30

10:30 - 11:30

Dr Labinot Bejtullahu

Internist

09:00 - 09:30

10:30 - 11:30

 

 

Dr Luan Pozhari

Internist-Kardiolog

10:30-12:00

Dr Labinot Fetoshi

Endokrinolog

10:30-12:00

 

Dr Besmir Gega

Reumatolog

11:30-14:00

Dr Pashk Nikaj

Internist-Kardiolog

11:30-14:00

Dr Ibrahim Vuqiterna

Internist

12:00-14:00

Dr Visar Juniku

Internist  Gastroenterolog

11:30-14:00

Dr Zana Tafarshiku

Gastroenterologe

11:30-14:00

 

 

Ambulanca e Pediatrisë

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Sofe Hamza

Pediatër

08:00-09.30

10:30-11:00

Dr Violeta Maloku

Pediatër

 

08:00-09.30

10:30-11:00

 

Dr Gjyste Komani

Pediatër

 

08:00-09.30

10:30-11:00

Dr Jeta Pruthi

Pediatër

 

08:00-09.30

10:30-11:00

Dr Haxhi Kamberi

Pediatër

 

08:00-09.30

10:30-11:00

 

Dr Njomza Mula

Pediatër

 

11:00-14:00

Dr Vjollca Vula

Pediatër

 

11:00-14:00

Dr Xheladin Aliqkaj dhe

Dr Iliaz Pnishi

Pediatër

 

11:00-14:00

Dr Surrije Firza

Pediatër

 

11:00-14:00

Dr Shqipe Nushi

Pediatër

 

11:00-14:00

 

 

Kabineti i Ekosonografisë

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Tomë Komani

Urolog

07.30-08.30

Dr Selajdin Boshnjaku

Ortoped

08.30-09.30

Dr Bleta Domi_Baruti

Gjinekologe

08.30-09.30

Dr Teuta Stavileci

Gjinekologe

07.30-09.00

Dr Hekuran Zhubi

Urolog

07.30-08.30

Dr Nexhat rexha

Urolog

08.30-09.30

Dr Merita RRuka

Gjinekologe

Dr Genc Macula

Gjinekolog

10.30-11.30

Dr Burim Polloshka

Rëntgenolog

10.30-11.30

Dr Ahmet Asllani

Gjinekolog

10.30-11.30

Dr Ardian Jusufi

Urolog
08.30-09.30

Dr Violeta Binishi

Gjinekologe

10.30-11.30

Dr Zana Tafarshiku

Gastroenterologe

11.30-12.30

Dr Blerand Pozhari

Gjinekolog

11.30-12.30

Dr Visar Shasivari

Kirurg

Dr Butrint Xhiha

Kirurg i fëmijëve

11.30-12.30

Dr Visar Juniku

Internist

Gastroenterolog

10.30-11.30

Dr Mirlinda Byci – Lila

Fiziatër

11.30-12.30

Dr Burim Sahatqija

Ortoped

12.30-13.30

Dr Mikel Pitaqi

Ortoped

12.30-13.30

Dr Qamil Hamza

Gjinekolog

Dr Gentiana Hadri

Gjinekologe

12.30-13.30

 

Dr. Fisnik Vula

11.30-12.30

Dr Kujtim Kryeziu

Urolog

12.30-13.30

 

Dr Besmir Gega

Reumatolog

13.30-14.30

 

Dr Arben Veseli

Ortoped

13.30-14.00

Dr Ardian Karakushi

Ortoped

12.30-13.30

 

 

Kabineti i ekosonografisë për Kardiolog

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Amir Iljazi

Internist Kardiolog

10.30-12.30

Dr Luan Pozhari

Internist Kardiolog

10.30-12.30

Dr Pashk Nikaj

Internist Kardiolog

10.30-12.30

Dr Rreze Koshi

Interniste Kardiologe

10.30-12.30

Dr Labinot Bejtullahu

Internist

10.30-12.30

 

 

Dr Galina Berisha

Interniste Kardiologe

10.30-12.30

 

 

 

Kabineti i Endoskopisë

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Zana Tarani

Gastroenterologe

11.00-14.00

Dr Fatos Haxhosaj

Kirurg

11.00-14.00

 

Dr Visar Juniku

Internist Gastroenterolog

11.00-14.00

 

 

 

Ambulanca e Otorinolaringologjisë

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Ilir Efendija

Otorinolaringolog

10.30-13.00

 

Dr Ilir Efendija

Otorinolaringolog

10.30-13.00

 

Dr Ilir Efendija

Otorinolaringolog

10.30-13.00

 

Ambulanca e Neurologjisë

 

E Hënë – E Premtë, ora 10.30-13.00

 

Mjekët Neurolog, me rrotacion

Dr Agron Këpuska

Dr Jetish Jetishi

Dr Memli Haxhishabani

Dr Granit Xhiha

Dr Ilire Zajmi

Dr Kreshnik Krekaj

 

Ambulanca e Infektivës

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Në qdo kohë

Në qdo kohë

Në qdo kohë

Në qdo kohë

Në qdo kohë

 

Ambulanca e Pulmos në DAT

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

 

Dr Vera Lleshi

Pulmologe/Interniste

11.00-14.00

 

 

Dr Vera Lleshi

Pulmologe/Interniste

11.00-14.00

 

Ambulanca e Alergologjisë

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Leonora Hana Lleshi

Alergologe

11.00-13.00

Dr Leonora Hana Lleshi

Alergologe

11.00-13.00

Dr Leonora Hana Lleshi

Alergologe

11.00-13.00

Dr Leonora Hana Lleshi

Alergologe

11.00-13.00

Dr Leonora Hana Lleshi

Alergologe

11.00-13.00

 

Ambulanca e Psikiatrisë

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Në qdo kohë

Në qdo kohë

Në qdo kohë

Në qdo kohë

Në qdo kohë

 

Ambulanca Urologjisë

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Nexhat Rexha

Mr.Sci. Urolog

08.00-14.00

Dr Tomë Komani

Urolog

08.00-14.00

Dr Ardian Jusufi

Urolog

08.00-14.00

Dr Hekuran Zhubi

Urolog

08.00-14.00

Dr Kujtim Kryeziu

Urolog

08.00-14.00

Dr Hidajet Karaxha

Urolog

08.00-14.00

Java V e muajit

Dr Tomë Komani

Urolog

08.00-14.00

Java I

Dr Ardian Jusufi

Urolog

08.00-14.00

Java II

Dr Hekuran Zhubi

Urolog

08.00-14.00

Java III

Dr Kujtim Kryeziu

Urolog

08.00-14.00

Java IV

 

 

 

 

 

Ambulanca e Fiziatrisë

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Dashurije Koshi

08.00-09.30

10.30-14.00

Dr Teuta Petershoni-Serhati

08.00-09.30

10.30-14.00

Dr Mirlinda Byci-Lila

08.00-09.30

10.30-14.00

 

Dr Teuta Petershoni-Serhati

08.00-09.30

10.30-14.00

Dr Mirlinda Byci-Lila

08.00-09.30

10.30-14.00

 

 

 

Ambulanca e Oftalmos

 

E hënë

E Martë

E Mërkurë

E Enjtë

E Premtë

Dr Armend Kastrati Oftalmolog

Dr Zana Gojani

8.00-9.30

10.30-13.00

Dr Armend Kastrati dhe Dr Valon Hajdari

Intervenime kirurgjike

 

Dr Armend Kastrati Oftalmolog

Dr Zana Gojani

8.00-9.30

10.30-13.00

Dr Armend Kastrati dhe Dr Valon Hajdari

Intervenime kirurgjike

 

Dr Armend Kastrati Oftalmolog

Dr Valon Hajdari

8.00-9.30

10.30-13.00

 

 

Kontakt numri për ambulanca specialistike është:

+383 390 390 369 ose centrex 24 675Reparti i Neonatologjisë

Ne repartin e Neonatologjisë punojnë tre mjeke: Dr.Diana Dafota - Neonatologe - Shefe e repartit, Dr Florije Haxhijanuzi Pediater, Dr.Teuta Kercagu Neonatologe.

Shërbimet që ofrohen në këtë repart janë: Ekzaminimi dhe diferencimi i  te porsalindurit te lindur me probleme brenda 24 ore, monitorimi dhe trajtimi i te porsalindurve te semure dhe prematur, ketu perfshihen asfiksionet, prematuriteti, infeksionet, anomalite e lindura etj. Problemet respiratore te ne trajtohen deri ne CPAP nazal. Puna ne repart mbahet me gadishmeri (apo thirrje) deri me tani me 2 ose 3 mjeke, kurse nga muaji Qershor mbahet me jave nga mjeket e repartit dhe pediatrit ne kujdestari, kjo eshte bere me marreveshje. Gadishmeria mbulohet edhe ne vikende qe nenkuptohet edhe viziten rutinore. Vizita ambullantore e te porsalindureve qe jane trajtuar ne kujdesin intenziv, perkujdesja esenciale e te porsalindurit, prevenca e semundjeve hemoragjike dhe oftalmise, monitorimi i te porsalindurve ne kujdes intenziv ne pjesen fiziologjike dhe bllok operativ, pjesmarrja ne reanimim i te porsalindurit me asfiksion, keshilla per gjidhenje. Perkujdesja per foshnjet si problem sociale deri sa mbikeqyrjen ta marre punetori social. Ne kuader te punes pjesa me e rendesishme eshte transporti i te porsalindurit i cili behet nga infermieret e repartit i cili eshte pune dhe sakrifice shum e madhe duke ditur gjendjen e rende e te porsalindurve te cilet transferohen.

 

Reparti i ORL

Shef i repartit:  Dr Ilir Efendija – Otorinolaringolog

Shërbimet që ofrohen në Repartin e ORL-së janë:
Vizita specialistike Otorinolaringologjike 3 dite gjate javes: Ekzaminimet e ORL (Otoskopia, Rino epifaringoskopia, Orofaringoskopia, Laringoskopia indirekte),

Operimet - Kirurgjia e vogël e regjionit ORL dhe kokës së qafes, 2  dite gjate javes: (Tonzilektomia, Adenoidektomia, Adenotonsillectomia, Septorinoplastika, Septoplastica, Otoplastika, Heqje te Tumoreve ne regjionin e fytyres, kokes  dhe qafes te cilat  realizohen me anestezion lokal apo edhe anestezion te pergjithshem endotrakeal.

Reparti ka 9 shtreter, te cilet shfrytezohen nga pacientet per hospitalizim te cilet jane trajtuar  me operime kirurgjike  si dhe trajtimet konzervative dhe inhalatore ne ORL.

Konsultimet ne Repartet tjera te Spitalit behen se paku nga 1 ore çdo dite pune, kurse ne Emergjence  dhe KIK ne çdo moment te thirrjes nga koleget.

Poashtu ne Repartte ORL  kryhen edhe ekzaminime plotesusese diagnostike:                          Audiometria tonale dhe Timpanometria.

 

 

Reparti i Ortopedisë

Reparti Ortopedik ne Gjakove ka 6 specialiste Ortoped dhe nje specialist i Mjekesise Sportive.

 

Puna fillon si zakonisht ne ora 7.00. Motrat e repartit bejne marjen e analizave, matjen e temperatures,marrjen e analizave te gjakut, pastrimin dhe rregullimin e shtreterve te pacienteve, dhe behet pastrimi i Repartit dhe pregaditja per Viziten e pergjithshme te pacienteve te hospitalizuare 

Ne ora 8.00 kryhet vizita e pacienteve te hospitalizuar. Menjehere pas kesaj behet pastrimi i plageve tek pacientet e hospitalizuare, heqja e drenit ku ka nevoje, nderrimi i gipsit  tek pacientet qe kan nevoje, ndihma per pacientet e oepruar qe te vertikalizohen dhe te fillojne me ece .

Pastaje dikund rreth ores8.30 - 9,oo fillohet me operimet ne sallen e Operacionit e cila eshte ne dispozicion per qdo dite te javes kur te kete raste per tu operu dhe njeri nga specialiste ne oren 10.30 ben vizitat specialistike ne ambulancen specialistike e cila punon qdo dite nga ora 10.30

Mes ores 13,oo-1400, pasi te merren analizat e gjakut te pacienteve te hospitalizuare dhe behen radiografite e pacienteve, behet perpilimi i programit operative per diten ne vijim.

 

 

Sherbimi i Mjekesise Fizikale me Rehabilitim 

1)Orari I punes eshte 07 deri ne 15.00; punohet ne nderrimin e paradites ne menyre ambulantore, si specifike e punes ne Sherbimet sekondare;

2)Stafi perbehet nga 15 punetore:

       3 Mjek Specialist te Mjekesise Fizikale me Rehabilitim

       4 Fizioterapeut te Larte;

       6 Teknike te Fizioterapise ;

       2 Infermier me drejtim te pergjithshem .

3)Punet dhe  detyrat e punes:

Fiziatri kryen vizitat specialistike qdo dite ne ambulance specialistike;

Patologjite perfshijne rastet e qrregullimit te sistemit osteomuskular, rastet  posttraumatike, rastet e femijeve me problem te zhvillimit motor dhe psikomotor, rastet me sekëella pas insulteve cerebrovaskulare, lendimeve te boshtit kurrizor. Keto jane me te shpeshtat. Gjithashtu ne domen te Mjekut Specialist Fiziater, qe kryhet te ne, eshte Terapia Injektive  dhe Ultrasonografia e Sistemit Osteomuskular.

Fizioterapeutet dhe stafi tjeter teknik merren me realizimin e planit te rehabilitimit te pacientit individualisht per secilin, duke perdore teknikat e Terapise Fizikale qe i  ka pershkruar ne menyre te detajuar Fiziatri; ajo perfshin se pari komunikimin dhe adoptimin e pacientit ne   trajtimin dhe rehabilitimin i cili merr kohe nga 2 deri ne 12 jave; ne raste te insulteve cerebrovaskulare  me hemiplegji, hemipareze dhe paraplegjikeve ,deri ne 24 muaj.Gjithashtu bejne  matjen dhe shenimet e detajuara te mbarevajtjes se procesit te rehabilitimit  ne menyre individuale per secilin pacient; pacienti ne shumicen e rasteve fillohet dhe perfundohet nga I njejti fizioterapeut ose teknik I fizioterapise, per te qene ne dijeni te qdo hapi te perparimit te gjendjes se pacientit qe te mund te referoje te Fiziatri.

Ne perfundim te seances qe e ka parapare Fiziatri, pacienti me sugjerimet e fizioterapeutit dhe teknikut te fizioterapise kthehet te Fiziatri, behet vizite kontrolluese dhe vazhdohet me hapa te metejme deri ne arritjen optimale te gjendjes se pacientit.

Gjithashtu Fiziatri me vizite specialistike dhe Fizioterapeuti me procedura te terapise fizikale, te caktuara nga Fiziatri mbulon te gjitha departamentet dhe njesite ne kuader te spitalit per pacientet e hospitalizuar qe pjese e sherimit dhe rikuperimit te tyre eshte edhe Terapia Fizikale .

 

Reparti i Njesisë Koronare

Ne repartin e Njesise koronare punojne 11 puntor (4 mjek dhe 7 infermiere).

U.D. Shef I Njesise Koronare eshte dr.Amir M.Iljazi-Internist-Kardiolog.

Mjeket tjere ne repart jane: dr.Rreze Koshi Internist-Kardiolog, dr.Luan Pazhari Internist-Kardiolog,dr.Baton Lleshi-Kardiolog.

Motra kryesore eshte Gentina Boshnjaku. Infermieret tjere jane: Arjeta Pylla, Ardiana Milla, Arber Pozhegu, Jehona Kuqi, Visar Kamishi, Shpresa Zhubi.

Orari i punes fillon ne ora 07.00. Punohet me nderrime 24 ore,7 dite te javes. Mbahet kujdestari nga mjeku kujdestar 24 ore dhe infermieret me 2 nderrime 12 oreshe.

Ne ora 07.00 infermieret e nderrimit marrin gjakun pacienteve per analiza, bejne EKG-te, masin tensionin e gjakut, masin  temperature e trupit, percjellin parametrat vital te pacienteve te monitoruar dhe shenojne vlerat e fituara ne flete te temperatures. Jipet terapia pacienteve ne ora 08.00.

Ne ora 08.30  behet vizita kryesore e pacienteve( I gjithe stafi shendetesor).

Mjeket pas kryerjes se vizites fillojne ne ora 09.00  me detyrat e tyre (secili mjek punon sipas orarit te perpiluar nga Shefi I ambulancave specialistike dhe Shefi I repartit): ambulance specialistike, kabineti I ekokardiografise, Holter EKG-ja, Ergometria, konsultat neper repartet tjera si dhe pergjigjen ne thirrje te Emergjences ne cdo kohe. Pranimi I pacienteve te ri (marrja e anamnezes dhe kerkesa per ekzamnime mjekesore), kryerja e fleteleshimeve pacienteve te leshuar nga spitali.

Infermieret pas vizites fillojne ne ora 09.00 me detyrat e tyre ne orar te caktuar: dergimi I pacienteve ne kabinetet per ekzaminime shendetesore-Kabineti I Rentgenit, Kabineti Uz barkut, Kabineti UZ zemres, Kabineti per Ergometri, Kabineti i TK, Laboratori, percjellja e pacienteve per konsultim tej mjeket specialist te lemive tjera etj.

Ne ora 13.00 mblidhen te gjitha rezultatet e laboratorit dhe ekzaminimeve te pacienteve. Ne ora 13.30 eshte koha e konsultimit me pale –percjelles te pacienteve per komunikim te gjendjes shendetesore dhe rezultateve te fituara mjekesore te pacienteve .

Gadishmeria per tranferimin e pacienteve me SAK(infarct akut te zemres) ne QKUK Prishtine eshte 24 ore/7 dite te javes. Gadishmeria e stafit te mesem eshte me orar rotativ, ndersa e mjekeve eshte mjeku kujdestar .

Ne ora 14.00 perfundon orari I punes. Ne repart vazhdon punen mjeku kujdestar dhe infermieret me nderrime deri diten e radhes.

Anestezioni

Ne Sherbimin e Anestezionit jane te punesuar 5 anesteziolog; 

U.d. shef I Anestezionit Dr. Dalip Muhadri, anesteziolog jane; Dr. Arbnore Grezda-u.d.shefe e Kujdesit Intenziv, Dr.Shpresa Rexha, Dr. Agron Shabani, Dr.Shkendije Shehu dhe Dr. Dea Xharra specijalizante e anestezionit.

Ne Sherbimin e Anestezionit kryhen keto sherbime; visitat preoperative dhe vleresimi i gjendjes se pacienteve te programuar per operime elektive dhe urgjente, mbajtja e anestezionit, percjellja postoperative ne dhome te zgjimit dhe ne repart dhe ne Kujdes Intenziv.

Menagjojne me punen ne Kujdesin Intenziv-udheheqin visiten te pacientet e hospitalizuar ne Kujdes, pershkruaj terapine, kryejn veprime invasive te nevojshme per pacientet e hospitalizuar.

Konsultat neper reparte tjera ne raste te nevojshme si dhe transporti i pacienteve te rende ne QKUK.

 

 

Kujdesi Intenziv

Shefe e Kujdesit Intensiv kryesor është Dr. Arbnore Grezda - Anestiziologe - Intenziviste.

Numri i infermierëve është: 7

Kujdestarohet çdo të katërtën ditë nga 24 orë.

Në KIK çdo mëngjes kryhet vizita specialistike nga gjithë anesteziologët prezent. Kryhen konsultat e nevojshme dhe ekzaminimet e domosdoshme labaratorike dhe rentgenologjike. Konsultat specialistike të nevojshme. Trajtohen pacientet në ventilim mekanik dhe ranimohen. Kryejmë konsulta në të gjitha repartet ku thirremi dhe në emergjencë.

 

 

Reparti i Neurologjisë

Reparti Neurologjik posedon 24 shtretër

Mjekët në repart:

Dr. Jetish Jetishi- Neurolog, Shef i Repartit Neurologjik, Dr. Agron Këpuska, Neuropsikiatër, Dr. Memli Haxhishabani, Neurolog, Dr. Granit Xhiha, Neurolog, Dr. Ilire Zajmi, Neurologe dhe Dr. Kreshnik Krekaj, Neurolog

Kuadri i mesëm: Luljeta Parashumti, u.d. e kryeinfermieres në repart, 10- motra mjekësore në repart, 2 – në kabinetin e EEG-së

Shërbimet të cilat kryhen në ketë repart janë:

·         Mbledhja e mengjesit,

·         Vizita e mengjesit,

·         Puna në ambulanta specialistike sipas orarit,

·         Ekzaminimet dhe pranimet e reja në repart,

·         Kryerja e konsultave në Emergjencë dhe në Reparte tjera sipas kërkesave

·         Interpretimi i analizave laboratorike dhe ekzaminimeve tjera të kërkuara

·         Kryerja e anamnezës dhe dokumetacionit tjetër shëndetësor

·         Raportimi sipas hierarkisë

·         Informimi i palëve mbi gjëndjen e pacienteve

·         Përshkrimi i terapisë

·         Fletëlëshimet

·         Gatishmëria 24-orëshe

·         Shërbimi i kabinetit për elektroencefalografi (EEG) çdo ditë pune nga ora 08:00-15:00.

 

Reparti Dermatovenerologjik

Shefi i repartit të Dermatovenerologjisë- Dr. Kreshnike Abrashi-Radoniqi

Mjeku që punon në repart – dr. Kreshnike Abrashi – Radoniqi

Shërbimet që ofrohen në këtë repart janë:

-          Egzaminimi i pacientëve nga ana e mjekut për pacientët e hospitalizuar

-          Monitorimi i ndryshimeve në lëkurë për 24 orë dhe marja e mostrave të këkurës për ekzaminim

-          Ekzaminimi i mostrave të marra për diagnostifikim dhe mykoza të lëkurës

-          Vizitat ambulantore çdo ditë punë nga ora 10.30 deri 13.00

-          Konsultat dermatologjike në repartet tjera, pranë Spitalit të përgjithshëm “Isa Grezda”- Gjakovë

-          Tretmane të fytyrë me face system dhe dermabrazion

-          Ekzaminimi i nevuseve me dermatoskop

-          Injektimi i terapisë subcutane

-          Mbajtja e gadishmërisë për pacient në repart dhe repartet e tjera sipas nevojës

 

Reparti i Urologjisë

Reparti  i Urologjise eshte i mbuluar me 6 mjeke specialist dhe 7 infermier.
Shef i repartit eshte Dr.Nexhat Rexha, ndersa Infermiere. Kryesore Shpresa Deva

Ne repartin e urologjise ofrohen sherbime 24 ore, Intevenime kirurgjike elektive dhe urgjente, prej tyre, Intervenime kirurgjike klasike te hapura dhe endoscopike, poashtu kryhen cystoscopia dhe ureterorenoscopia.
Ne kuader te repartit funksionon edhe lidhtorja ultrazëri i repartit.
Poashtu funksionon ambulanta specialistike Urologjike, çdo dite për paciente jashte spitalor e cila mbulohet nga nje mjek Specialist ne dite.

 

 

 

 

Reparti i Kirurgjisë

Reparti i Kirurgjisë është i mbuluar me 8 mjekë specialist, prej tyre 5 mjekë nga Kirurgjia e përgjithshme, 2 mjekë nga Kirurgjia plastike dhe 2 Kirurg pediatrik, si dhe 12 Infermier. Shef i reparti është Dr Visar Shasivari, ndërsa Infermier kryesor Pjetër Kola.

Në repartin e Kirurgjisë ofrohen operacione urgjente dhe elective nga kirurgjia e përgjithshme, kirurgjia pediatrike dhe kirurgjia plastike.

Në kuadër të reparti funksionon ambulanca kirurgjike, ku është present qdo ditë mjeku specialist kirurg si dhe lidhtorja ku bëhet pastrami i plagëve, heqja e penjëve dhe drenave të pacientëve te hospitalizuar.

 

Reparti i Hemodializes

Stafi punonjës i repartit të Hemodializës përbëhet: 1 Mjekë specialistë Internist (Dr Ibrahim Vuçitërrna – Shef i repartit), 1 Kryeinfermier, 20 Infermier, 3 serviser (punëtor teknik për mirëmbajtje të aparaturës) dhe 2 higjieniste.

Në repartin e hemodializës trajtimi është ambulantorë për pacientët me Insuficiencë renale kronike, koha dhe numri ì seancave dializuese percaktohet nga ana e mjekut në bazë të gjendjes klinike të pacientit dhe analizave laboratorike, zakonisht pacientët realizojnë nga tre seanca në javë të cilat zgjasin nga katër orë. Gjatë trajtimit njëkohēsisht pacientët e marrin edhe terapinë në rrugë venoze (sipas nevojës) si dhe terapinë orale.

Në shërbim të pacientëve, në Spitalin e Gjakovës është e aranzhuar edhe gadishmëria, dmth, mjeku, 1 Infermier dhe 1 serviser i këtij reparti mbajnë gadishmërinë e që në rast të paraqitjes së nevojës që një pacient të marrë seancë shtesë dializuese, kjo u mundësohet në qdo kohë brenda 24 orëve, 7 ditët e javës.

Shërbimet e hemodializës i marrin jo vetëm pacientët nga Gjakova por edhe pacientë nga veriu i Republikës së Shqipërisë (Bajram Curri e Tropoja), ekziston edhe Marrëveshja e mirëkuptimit në mes të Republikës së Kosovës dhe të Shqipërisë për pacientët e pjesës veriore të Shqipërisë të cilët seancat e dializës i bëjnë në Spitalin e Gjakovës.

 

Radiologjia

Reparti radiologjise ofron keto sherbime: CT tomografi te kompjuterizuar, me Rentgen dhe Ekografi.

Aktualisht sherbejn tre mjek specialist te radiologjise; Dr.Burim Polloshka, Dr.Albulena Kupa Bakalli si dhe u.d.i shefit te repartit Dr.Blerim Jetishi.

Si dhe dhjete infermiere dhe nje puntor i administrates.

 

 

 

 

Reparti i Internos

 

U.D.Shef i repartiti Internistik eshte Dr Pashk Nikaj

Mjeket tjere ne repart janë: Dr.Galina Berisha, Dr.Labinot Bejtullahu, Dr.Visar Juniku, Dr.Besmir Gega, Dr.Zana Tarani dhe Dr.Labinot Fetoshi

Në repartin Internistik jane gjithesejt  7 mjek, nga kuadri i mesem jane gjithesejt 18 infermier/e

Ne repartin Internistik kryhen keto sherbime gjate 24 oreve ne 7 ditet e javes: ardhja me kohe e stafit dhe mbajtja e uniformes se punes.

- rregullimi i krevetave te pacienteve

- marrja e gjakut per analiza te pacienteve ( gjaku dhe urina) dhe dergimi i tyre ne laboratorin e spitalit

- marrja e mostrave per Testin e COVIDIT dhe dergimi i tyre ne laboratorin Mikrobiologjik te IKSHPK-se

- pergaditja e pacienteve per vizite dhe vizita fillon ne ora 08:30

- matja e tensioneve, shiqimi i analizave dhe ekzaminimeve tjera plotesuese, ekzaminimi  objektiv dhe subjektiv i pacienteve.

- dhenja e terapis per os  dhe parenterale sipas listave te plotesuara nga mjeket ne orar te caktuar

- marrja e gjakut per te caktuar grupin e gjakut me intererakcion dhe dhenja e transfuzionit te gjakut apo plazmes se gjakut

- mbrenda dites behen keto ekzaminime plotesuse: plotesimi i historise, ekzaminime rentgenologjike, ekzaminime me CT, eko abdominale, eko kardiake, gastroskopija, EKG-ja.

- konsullta nga mjeket e caktuar sipas orarit  neper reparte tjera varesisht nga kerkesa e reparteve tjera

 

Reparti i Pulmologjisë

Shef i repartitt te Pulmologjise eshte dr Vera Lleshi  Interniste-Pulologe  ndersa staf mbeshtes me rotacion nga reparti Internistik eshte dr Pashk Nikaj Internist-Kardiolog . Sherbimet qe kryhen ne kete repart jane duke filluar nga pranimi, monitorimin, examinimi i pacientit  deri ne leshim. Kryhen punksione pleurale  dhe konsullta ne q'do repart qe ka nevoje. Ambullanca specialistike per shkak te mungeses se stafit funksionon dy here ne jave  te marten dhe te premten  si dhe gadishmeria mbahet nga 15 dite ne muaj nga une dhe mjeku mbeshtetes qe eshte i caktuar ne repart. Sa i perket stafit te mesem  jane 8 ne repart  dhe 2 ne Dispanzerin e semundjeve te mushkerive qe nese shfaqet nevoja  aktiviteti i tyre i punes vazhdon nalt ne repart. 

 

Reparti Gjinekologjik-Obstetrik

Në këtë repart mjekët gjinekolog – obstetër merren me ofrimin e shërbimeve shëndetësore 24 orëshe duke u kujdesur për pacientet shtatzëna dhe jo-shtatzëna.

Mjeku përdorë metoda moderne të egzaminimit, diagnostikimit, trajtimit dhe rehabilitimit të pacientes duke u bazuar në mbledhjen e të dhënave anamnestike, bën vëzhgimin klinik si dhe vëzhgimin rezultateve laboratorike të cilat përcaktojnë ose konfirmojnë diagnozën. Mjeku gjinekolog – obstetër menaxhon dhe punën e vartësve të tij, personelit mjeksëor të mesëm, në raste të rralla në nëvojë gjinekologët – obstetër përgjigjen në përmbushjen e detyrës jashtë orarit.

Gjatë punës pas egzaminimit, pacientet të cilat kanë nevojë për hospitalizim, vendosen në repart dhe aty plotësohen me egzaminime shtesë për diagnozë, në rast nevoje intervenohet në mënyrë operative ose kryhen intervenime të tjera kirurgjikale.

Në raste të veqanta pacientet referohen në qendren terciare shendetësore.

 

Reparti i Psikiatrisë

Në kuadër të Departamentit të Psikiatrisë funksionojnë Njësia për Psikiatri të Përgjithshme, të Fëmijëve dhe Adoleshentëve, Forenzikës si dhe Adiksionit.

Në këtë departament janë të angazhuar 5 (pesë) psikiatër, 8 infermier/e dhe të huazuar nga QSHMB 5 infermier/e, dy pastruese dhe një serviruese e ushqimit.

Në kuadër të Departamentit ofrohen këto shërbime:

1.      Analiza e karakterit

2.      Evaluimet dhe testimet tjera psikologjike

3.      Determinimi psikologjik i statusit mental, e paspecifikuar

4.      Intervistat, konsultimet dhe evoluimet psikiatrike

5.      Determinimi i statusit mental psikiatrik

6.      Përcaktimi klinik i statusit mental psikiatrik

7.      Evaluimi për përgjegjësinë kriminale

8.      Përcaktimi i statusit mental mediko – legal.

9.      Vizita rutinore psikiatrike, e paspecifikuar

10.  Evaluimi i detyruar psikiatrik

11.  Intervistat dhe evaluimet tjera psikiatrike

12.  Intervista e përforcuar (Follow-up) psikiatrike

13.  Somatoterapia psikiatrike

14.  Terapia me litium

15.  Terapia me neuroleptik

16.  Terapia tjetër me barëra psikiatrike

17.  Somatoterapia tjetër psikiatrike

18.  Psikoterapia individuale

19.  Terapia e sjelljes

20.  Terapia averzive

21.  Modifikimi i sjelljes

22.  Terapia e desenzititizimit

23.  Terapia individuale për çrregullimet psikoseksuale

24.  Psikoterapia tjetër individuale

25.  Psikoterapia dhe konsultat tjera

26.  Terapia familjare

27.  Terapia tjetër grupore

28.  Këshillime për varshmërinë nga barërat

29.  Këshillime për alkoolizëm

30.  Këshillime tjera

31.  Referimi për rehabilitim psikologjik

32.  Referimi për psikoterapi

33.  Referimi për pas-kujdesin psikiatrik

34.  Referimi për rehabilitim nga alkooli

35.  Referimi për rehabilitim nga varshmëria me barëra

36.  Referimi për rehabilitim profesional

37.  Referimi për rehabilitim tjetër psikologjik

38.  Rehabilitimi dhe detoksikimi nga alkooli dhe drogat

39.  Rehabilitimi nga alkooli

40.  Detoksikimi nga alkooli

41.  Rehabilitimi dhe detoksikimi nga alkooli

42.  Rehabilitimi nga barërat

43.  Detoksikimi nga barërat

44.  Rehabilitimi dhe detoksikimi nga barërat

45.  Rehabilitimi i kombinuar nga alkooli dhe drogat

46.  Detoksikimi i kombinuar nga alkooli dhe drogat

47.  Rehabilitimi dhe detoksikimi i kombinuar nga alkooli dhe drogat

48.  Terapia familjare për pacientët e hospitalizuar kur ajo është e indikuar

49.  Terapia familjare te rastet e fëmijëve me simptoma psikiatrike

50.  Terapia e qifteve, nëse e kërkojnë vet apo te rastet e dhunës në familje

51.  Terapia familjare multisistemik te rastet e personave që kanë problem me institucionet tjera ku ata veprojnë apo punojnë

52.  Ofrimi I shërbimeve shëndetësore për fëmijë dhe adoleshent.

53.  Vlerësimi i fëmijëve për të vijuar klasën e parë, kur ata ende nuk kanë arritur moshën 6 vjeç

54.  Psikoterapi kognitive dhe e sjelljes

55.  Këshillim psikologjik, te rastet e të miturve të referuar nga Prokuroria/ Shërbimi sprovues, si masë diversitetit

56.  Mentorim dhe supervision për Specializantët e Psikologjisë klinike

57.  Pjesëmarrje në takimet dhe aktivitetet e Mekanizmit koordinues kundër dhunës në familje (Kuvendi komunal Gjakovë)

58.  Pjesëmarrje në Taskforcën për mbrojtjen e fëmijëve në kuadër të QPS e cila menaxhon rastet

59.  Pjesëmarrje në Gjykatë dhe Prokurori në seancat ku jemi të ftuar me thirrje zyrtare

60.  Përpilimi i ekspertizave për nevoja të Gjykatës dhe Prokurorisë

61.  Trajtimi i rasteve me vepra kriminale e të cilët janë nën mbajtje policore

62.  Trajtimi i rasteve me vendim gjygjësor për trajtim psikiatrik të detyrueshëm me hospitalizim apo në liri.

63.  Programi i terapisë Mbrojtëse më Metadon për narkoman.

64.  Bërja e analizave për opiate tek narkomanet  

65.  Konsulta psikiatrike në reparte tjera të spitalit. 

Reparti Pediatrik

Shef I repartit të pediatrisë – Dr Vjollca Vula Pediatër

Mjekët specialist pediatër në repart: dr Xheladin Aliqkaj, dr Jeta Pruthi, dr Gjyste Komani, dr Sofe Hamza, dr Violeta Maloku, dr Shqipe Nushi, dr Haxhi Kamberi, dr Njomza Mula dhe dr Ilaz Pnishi.

Shërbimet që ofrohen në repart janë: puna fillon me mbledhjen e mëngjesit – raportimi I punës së mjekëve kujdestarë, secilit pacient I matet pesha, temperature, numri I barkqitjeve dhe vjelljeve si dhe bëhet evidentimi në listat e temperaturës.

Çdo mëngjes bëhen vizita specialistike çdo pacienti të shtruar në repart. Monitorohen pacientët në dhoma intensive, bëhen edhe vizita plotësuese-konsultative nëse është nevoja.

Kryhen edhe vizita ambulantore (pranime, egzaminime e trajtime përkatëse).

 

 

Njesia e Laboratorit

 

Shef i sherbimit të Laboratorit dhe mjeke qe punon ne Laborator eshte Dr.Ilirjana Frrokaj - Specialiste e Biokimise Klinike me bashkepunetoret:

Ali Shabanaj spec.i Biokimise Klinike dhe Dr.Valon Cena spec.i Patologjise

Shërbimet që kryhen në njësinë e Laboratorit janë: Pranimi dhe percjellja e mostrave të gjakut dhe urinave te pacientave te hospitalizuar si dhe tek rastet jashte spitalore te percaktimit te mostrave per analiza.

Analizat qe punohen ne njesine e Laboratorit janë:

1. Analizat hematologjike(Sedimenti i Er,Hemogrami dhe F.leukocitare)

2. Analizat Biokimike (Urea, Kreatinina, Glukoza, Kolesteroli, Trigliceridet, Ac.Urik, Proteinat Totale, Albuminat, Testet Reumatike-RF, Asto, CRP, GGT, Bil.T, Bil.D, ALP, ALT, AST, CK, LDH, Amilaza, Hekuri, Ca, Fosfori, Magneziumi.

3. Statusi acido-bazik,Elektrolitet,

4. Urinat

5.Tumor-Markeret (AFP, Ca-125, Ca-15-3, Ca-19-9, CEA, PSA,

6.Analizat Imunologjike - IGE totale,

7.Analizat Hormonale (Gjendra Tiroide T3,T4,TSH, si dhe Bhcg)

8.Markeret Kardiak (Troponina,Mb-Ck)

9.Testi i Hemostazes D-Dimeri eshte punuar gjate pandemise

10.Koagulogrami (Koha e gjakderdhjes, koha e koagulimit)

Monitorimi si dhe pranimi dhe marrja e mostrave te gjakut dhe urinave behet çdo ditë rutine, startimi i punes fillon me kontrollen dhe kalibrimin e aparaturave biokimike, imunokimike, hormonale, si dhe pastrimi i aparaturave hematologjike (me gjak kontrolle). Pas kryerjes se analizave behet kontrollimi dhe vulosja si dhe interpretimi klinik i rezultateve nga specialistet, si dhe konsultimet me shefat e reparteve te rastet patologjike.

Mbajtja e gadishmerise ne laborator per analiza sipas nevojes ne çdo kohë.

 

Reparti Pediatrik

Ne Repartin e Oftalmologjise ofrohen sherbimet:

-Vizita specialistike oftalmologjike:

·         Egzaminimi I segmentit te perparem, pasem dhe adnekseve,

·         Matje e tensionit intraokular,

·         Caktimi I dioptrise,

·         Heqja e trupave te huaj

·         Shperlarja e kanalit te lotit

·         Trajtimi i infeskioneve te ndryshme

·         Perpunimi i plageve

·         Heqja e sutturave,

Ne sallen operative:

-Intervenime kirurgjike oftalmologjike si:

·         Dhenja e Injeksioneve Anti VEGF- AVASTIN

·         Heqja e Kataraktes

·         Pterygium

·         Chalasioneve

·         Tu te ndryshem te Kapakeve dhe konjuktives