• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Menaxhmenti i Spitalit te Përgjithshem Mitrovice – Bordi Drejtues

Drejtori Ekzekutiv Dr. Luljeta Buçinca Zhubi/  luljetabzh@hotmail.com
U.D. Drejtori Shëndëtësor - Dr. Bashkim Hasani
UD. Drejtori Infermierisë – Florie Hasani Sahatçiu
UD. Dejtori Adminstratës – Lutfije Gashi
Kryetar i Këshillit Profesional - Dr. Qenan Çabra


Nr. kontaktues Emegjenca 044-531-120

Zyra për Informim

049-858-949

nita.mustafa.hakaj@rks-gov.net          Historiku i Spitalit të Pergjithshëm Mitrovicë

Spitali i Përgjithsshëm “Dr.Sami Haxhibeqiri” Mitrovicë ka filluar punën në vitin 1950. Emri i instituconit shëndetësor  është Spital i Përgjithshëm Mitrovicë “Dr. Sami Haxhibeqiri” Mitrovice  mbështetur në ligjin për shëndetësi të Repulikës së Kosovës (Ligj Nr.04/L-125) nenit 17,alin 3 pika 3.1.
Spitali i Përgithshë Mitrovicë ka statusin si institucion publik për nivelin dytësor të kujdesit shëndetësor.
Mbështetur në statutin e Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës/ miratuar në vendimin Nr.05/148 të datës 11.09.2013/ neni 6, alinea 1 pika 1.7.
Spitali i Përgjithshëm Mitrovicë është pjesë përbërse dhe njësi organizative e SHSKUK- Prishtine.


Spitali i Përgjithshem Mitrovice ndahet ne 6 Departamente


- Departamenti per Nënë dhe fëmije
- Departamenti i Kirurgjisë
- Departamenti Emërgjencës me Reanimacion
- Departameni i Internos
- Departameni i Diagnostikes me Ambulantat Specialistike
- Departamenti i shërbimeve jomedicinale                              -Departamenti për Nënë dhe Fëmijë- Reparti Gjinekologji/Obstetrike                           -Reparti i  Neonatologjisë

  8 Mjek                                                                       2 Mjek
25 Infermier
                                                               9 Infermier

Sherbimet:                                                                Sherbimet:
Vizita Specialistike                                                     Vizita Specialistike
Lindje normale                                                            Sondime nazogastrike
Lindje SC                                                                    Lavazha e lukthit
Echo                                                                            Echo e trurit
CTG                                                                            Fototerapi
Kiretazha                                                                    Reanimim kardiorespirator
Strisha Vaginale                                                        
Dhe te tjera sherbime
Strisha Cervikale                 
Dhenja e Albumineve
Infuzione

Dhe te tjera sherbime.-Reparti i Pediatrise                                              

7 Mjek
18 Infermier


Sherbimet:
Vizita Specialistike
Rehidrim Oral
Trajtim ditor Infuzuine
Inhalime
Terapi me neuroleptik
Injekcione intravenoze

Dhe sherbime te tjera 
                                             - Departamenti i Kirurgjise


-Reparti i Kirurgjisë                                                           -Reparti i Ortopedise

 4 Mjek                                                                                   7 Mjek
17 Infermier
                                                                           8 Infermier

Sherbimet:                                                                            Sherbimet:
Vizita Specielistike                                                                Vizita Specialistike
Operacione                                                                             Operacione
Infuzuine                                                                                Infuzione
Transfuzione                                                                          Perpunim i plages me sutur
Echo e abdomenit                                                                  Fractura skapule
Kolonoskopi                                                                          Fractura Klavikule
Kolikat abdominale                                                               Venja e gipsit
Fashimi i plageve                                                                   Heqja e gipsit

Dhe sherbime te tjera                                                         
Ekzaminimi dhe trajtimi i       
                                                                                              gjymtyreve te siperme,    
                                                                                              poshtme,supit dhe gjurit
                                                                                            

-Reparti i Urologjis                                                         - Reparti i ORL
 
3 Mjek                                                                                4 Mjek
9 Infermier
                                                                         9 Infermier

Sherbimet:                                                                       Sherbimet:
Vizita Specialistike                                                           Vizita Specialistike
Operaione                                                                          Operacione
Trajtimi i Colika renalis                                                    Infuzione
Vendosja e Cistostomes                                                    Tamponanda e hundes dhe veshit
Kateterizimi uretal                                                             Detamponanda e hundes dhe veshit
Infuzione                                                                           Audiometria
Echo e veshkeve                                                               Aspirimi i veshit

Dhe te tjera sherbime                                                    Dhe nte tjera sherbime-Reparti i Ophtalmologjise                         

5 Mjek
9 Infermier


Sherbimet:
Vizita Specialistike
Operacione
Aplikimi i AVASTINES
Pastrimi i syrit
Ultrasonimi i syrit
Aplikimi i parit
Shperlarja e kanalit
Ekzaminime me UT

Dhe te tjera sherbime
               
                    - Departamenti i Emergjences dhe Reanimacion-Reparti i Anestezionit

4 Mjek
14 Infermier


Sherbimet:
Vizita Specialistije Anesteziologjike
Anestezioni i Pergjithshem Endotrakeal (APET)
Anestezioni Spital
Anestezioni Lokal

Konsulta te tjera

- Reparti i Emergjences

5 Mjek
20 Infermier


Sherbimet:
Vizita Specialistike
Ekg
Qepje e plages
Infuzione
Injeksione IM
Intubimi Endotarakal
Reanimim
Vendosja e sondes nazogastrike

Dhe te tjera sherbime


- Sherbimet e kujdesit Intenzive

- Trakti Operativ- Dhoma e zgjimit                                   - Departamenti i Internos

- Reparti i Internos                                                  -Njesia Koronare

16 Mjek
17 Intermier


Sherbimet:                                                             Sherbime:
Vizita Specilaistike                                                 Vizita Specialistike
EKG                                                                         Infuzione
Echo e zemres                                                          Injekcione IM
Ergotrst                                                                     EKG
Kolonoskopi                                                            
Dhe sherbime te tjera
Gastroskopi
Infuzione
Punktime abdominale

Dhe sherbime te tjera


-Reparti i Pulmologjise                                          - Reparti i Dermatologjise

4 Mjek                                                                      3 Mjek
6 Infermier                                                               2 Infermier


Sherbimet:                                                              Sherbimet:
Vizita Specialistike                                                 Vizita Specialistike
Punksion pleural                                                      Ekzaminime mikroskopike
Spirometria                                                              Kiretimi i molluskave
TBC                                                                         Ekzaminimi me dermatoskop
Testi PPD                                                                Intervenime me elektrokauter
Infuzione
Inhalime                                                                  
Dhe te tjera sherbime
Dhenja e Oksigjenit
Matja e saturimit

Dhe te tjera sherbime
-Reparti i Hemodializes                                       - Reparti i Infektives

2 Mjek                                                                     1Mjek
17 Infermier
                                                            8 Infermier

Sherbime:                                                              Sherbimet:
Seanca hemodilitike                                               Vizita Specialistike
Elektrokardiogrami                                                 Infuzione
Pastrimi i fistules                                                    Trajtimi me febrilitet
Veprime diagnostike EKG- ECHO                        Trajtimi i helmimeve me ushqim
Transfuzioni i gjakut                                              Matja e Oksigjenit
Pastrimi dhe heparinizimi                                      
Dhe te tjera sherbime
Dhe sherbime te tjera
- Reparti i Neurologjise                                          - Reparti i Psikiatrise

4 Mjek
9 Infermier


Sherbimet:
Vizita Specialistike
Ekzaminimi me pirun neurologjik
EEG
EKG
Studimi i fushes se te pamurit
Injektimi i insulines
Infuzione
Injeksione IM
Dhe sherime te tjera

              
- Departamenti i Diagnostikes me Ambulantat Specialitike- Reparti i Laboratorit                                                        - Reparti i Radiologjise

1 Mjek                                                                                     4 Mjek
9 Infermier                                                                              10 Infermer  

Sherbimet:                                                                              Sherbimet:
Sedimentimi i Eritrociteve (SE)                                              Vizita Specialistike
Hemogrami me paramentra percjelles                                     Radiografi
Biokomia me paramentra percjelles                                        Tomografi te kompjuterizuara
Analizar e urines me parametra percjelles                               Ultrazeri
CRP
Troponina- Reparti i transufionit te gjakut


- Reparti i  Terapise Fizikale                                           - Reparti i Alergologjise

2 Mjek                                                                                  2 Mjek
8 Fizioterapeut                                                                      2 Infermier

Sherbimet:                                                                          Sherbimet:
Vizita Specialitike                                                               Vizita Specialisitke
Termoterapi                                                                          Parametrat vital
krioterapi                                                                              Aplikimi i kremes Alergostan
IR                                                                  
TENS                                               
DD
RIF
Magnet
UZ
Kinezioterapi
Masazh- Repaarti i Patologjise                                                      - Sherbimet per Pacent Albulantor

1 Mjek                                                                                    4 Mjk
2 Infermer                                                                              14 Infermier

Sherbimet:                                                                          Sherbimet:
Ekzaminime Mikroskopike PapTest, Pap strisho                Vizita specialistike- Farmacia

2 Farmacist
2 Teknik te Farmacise
                           - Departamenti i shervimeve  jo medicinale


- Njsia e Perosnlit                                  1
- Njesia e sheimeve jurdike                 14
- Njsia per Buxhet dhe financa              7
- Zyra e prokurimit                                2
- Sherbimet e kuzhines                          8
- Sherbimet teknike                             40
- Sherbimet e Bioingjinjerve                 3
- Sherbimet lavanterise                         4
- Sherbimet e sigurimit te objekteve   10
- Sherimet e parkut teozitesve              8
Numri total i stafit ne Spitalin e Pergjithshem Mitrovice

Mjek 93
Infermier 243
Fizioterapeut 8
Farmacist 2
Staf  jo medicinal 96


Numrat e kontaktues te Ambulantave Specialistike

044-535-946 Amb. Gjinekologji
044-531-458 Amb. Kirurgji
044-531-793 Amb. Interno
044-532-752 Amb. Pulmologji
044-533-823 Amb. Urologji
044-531-472 Amb. Oftalmologji
044-535-915 Amb. ORL
044-532-784 Amb. Neurologji