• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Klinika e Kirurgjisë Torakale është klinika e vetme në Kosovë e cila kirurgjikisht trajton sëmundjet e gjirit dhe te kafazit te kraharorit.

E themeluar si njësi repartit të kirurgjisë torakale në kuadër të kirurgjisë së përgjithshme që nga viti 1974.

Të gjitha shërbimet torakale janë kryer në nivel vendi nga ekspertë tanë të cilët kanë kontribuar që kirurgjia torakale të rritet , zhvillohet në një nivel dhe standard të lartë profesional.
Ne klinikën e kirurgjisë torakale të SHSKUK së bënë përkujdesjen për të gjithë pacientët me sëmundje kirurgjike të gjirit, mushkerive, pleures  dhe bronkeve, mediastinumit, diafragmes dhe murit te kraharorit.
Ofrimi i këtyre shërbimeve subspecialistike të larta bëhet në klinikë,ambulanten specialistike dhe Qendrën Emergjente.

Struktura organizative e Klinikës se Kirurgjisë Torakale
• Ambulanta specilistike-konsultative e klinikës Torakale
-Lidhtorja dhe salla e vogël e kirurgjisë torakale.
-Ambulantë për pranim,triazha
• Hospitalizimi në Klinikën Torakale
-Njesia e kirurgjisë së gjirit.
-Njësia e kirurgjisë së mushkrish,mediastinumit,diafragmes.
-Njësia e kirurgjisë së pleurës dhe murit torakal.
-Njësia e mjekimit gjysme intensiv.

• Blloku operatorë
-Kabineti i bronkoskopisë
-Njësia e sterilizimit
-Salla operative me sallën e VATS-it.
-Njësia e zgjimit postoperatore.
• Shërbimi teknik-administrativ dhe punëve tjera
Struktura e të punësuarve në klinikë:
-Specialistë të kirurgjisë  Torakale
-Specialistë të anesteziologjisë,
-Infermieret,instrumentaret dhe teknikët e anesteziologjisë,
-Personeli tjetër administrativ.

• Llojet e shërbimeve medicinale

Procedurat diagnostike:

Echo e gjinjeve

Endoskopia-trakeoskopia dhe bronkoskopia fleksibile dhe rigide,

Procedurat kirurgjike per trajtimin e semundjeve te gjirit:

FNA biopsia

CNB e gjirit

Biopsite incisionale

Biopsite excisionale

Lampectomit

Quadrantectomia me disection axillar.

Mastectomia simplex

Mastectomia radicale e modifikuar

Gynecomastia

Plastika e gjinjeve

Redukcioni i gjinjeve

Disekcioni aksillar tek ndryshimet ne aksille

Deformitete e kraherorit- plastika tek pectus excavatum dhe carinatum

Proceduarat kirurgjike ne Mediastinum

Medistinoscopia dhe medistinotomia parasternale

Sternotomia – myasthenia gravis, tumoret mediastinal, struma retrosternale

Patologjia e ezofagut – ( trauma , achalasioni )

Trajtimi kirurgjik i semundjeve te qafes

Strumat

Ndryshimet tumorale beninje dhe malinje ne gjendrren tiroide

Tumoret e qafes – biopsite.

Procedurat kirurgjike ne kafazin e  kraherorit.

Thoracocenteza – punkcionet pleurale

Thoracostomia – drenazhat torakale

Torakoskopia dhe Pleuroskopia – biopsia e pleures

Pleurodeza

Trajtimi kirurgjik i semundjeve dhe traumes se brinjeve  dhe murit torakal

-Ekstrakcioni i trupave te huaj ne trahe dhe bronke ne anestezion te përgjithshëm,

-Trajtimi endoskopik i hemoptizive masive,

Patologjia e diafragmes ( anomalite , tumoret, hernijimet , relaxacioni etj )

Torakotomite  tek:

Cysta e echinococcica

Empyema pleurae

Pneumotoraks

Hematotoraks

Biopsite  incisionale ne mushkeri

Tumorektomite

Wedge resekcionet e mushkerive

Segmentektomite e mushkerive

Lobektomit e mushkerive

Bilobektomit e mushskerive

Pulmektomit

VATS – video asisted torakoskopi – diagnostike dhe intervente

 
. Përkujdesja e të gjitha llojeve të traumës së kraharorit si dhe komplikimeve te traumës torakale.
• Aktiviteti në konziliumin specialistik

-Konsiliumi i përhershëm torakal si formë e përditshme organizative e punës me qëllim të zgjedhjes së problemeve mjekësore më të mëdha dhe me komplekse në diagnostikimin dhe terapi te sëmundjeve dhe gjendjeve në fushën e kirurgjisë torakale. Konsiliumi organizohet si ekip me profesionale për diagnostikim dhe trajtim terapeutik e cila merr vendime për aplikimin e metodave me të ndërlikuara diagnostike dhe toraks-kirurgjike në mjekimin e sëmundjeve të mushkërisë,pleures,parietit të kraharorit,karcinomës së gjirit. Po ashtu përcaktohet lloji dhe rëndësia e lëndimeve torakale. Ne kuadër të konsiliumit mund të angazhohen edhe ekspertë të profileve te ndryshme mjekësore.
• Puna në ekip

Kirurgët torakalë janë të integruar në ekip multi-disiplinare të cilin e përbejnë:
-Specialistet ne fushën diagnostike;radiologet,ultrasonografistët,kardiologët etj.
-Patologu
-Pulmologu onkolog
-Pulmolog, specialist të funksionit respiratorë
– Specialisti i mjekësisë fizikale
-Specialist anesteziolog.

Menaxhmenti i Klinikës Torakale:

 

 

Drejtori i Klinikes se Kirurgjise Torakale

Dr.Nazmi Kolgeci
Kirurg Torakal
Tel: 044/49- 292 704
nkolgeci@hotmail.com

Kryeinfermierja e Klinikes se Kirurgjise Torakale
Ma.Bcs.Yllka Krasniqi
Tel:+383-44-277-518

yllkakrasniqi@yahoo.com

 

Kirurget torakal te punësuar ne Kliniken e Kirurgjisë Torakale:

Dr.Frederik Çuperijani-Phd.Cand.
Kirurg torakal
Tel:+383-44124168
frederikcuperjani@hotmail.com

Dr.mr.sci Fitim Selimi
Kirurg torakal
Tel:+383-44124946
fitimselimi@hotmail.com

Prof.Assoc.Shqiptar Demaçi
Kirurg torakal
Tel:+383-307-585

shdemaci@hotmail.com


Dr.mr.sci Avni Behluli
Kirurg torakal
Tel:+383-44-345-387
avnibehluli@hotmail.com

Dr.Selajdin Bajrami-Phd.cand
Kirurg torakal
Tel:+383-44-217-297
selajdinbajrami@gmail.com

Dr.Agron Poniku
Kirurg torakal
Tel:+383-44-274-783

Dr.Eliza Kastrati-Phd Cand.
Kirurge torakale
Tel:+383-44-287-282
kastratieliza@hotmail.com

 

Dr.Bedri Osmani

Kirurg Torakal

+33844-117 483

bedriosmani@hotmail.com

 

Dr.Sabit Misimi

Kirurg Torakal

+383-44-788-120

 

Dr.Mirsad Ukshini

Kirurg Torakal

+383-49-600-382

 

Dr.Granit Abdullahu

Kirurg Torakal

+383-44-960-003

 

Specializantet e Kirurgjise Torakale

Dr.Selman Ajvazi-Specializant

+383-49-211-227

 

Dr.Driton Tolaj-Specializant

+383-49-366-646

 

Dr.Ardian Peci-Specializant

+383-49-227-323

 

 

 

 

 

Fizioterapia:

Msc.Gyltena Veliqi-Fizioterapeute

 

 

Infermierët e punësuar në Kliniken e Kirurgjisë Torakale:

Hatixhe Kelmendi –Kryeinfermiere e Repartit

Nafije Rexhepi

Shyhrete Rama

Emine Vllasaliu

Sadbere Gashi

Zarife Vitija

Sevdie Rama

Drita Ademi

Sakibe Hoxha

Makfire Visoka

Suzana Jupolli

Arieta Vitia

Vjollca Kajtazi

Ajshe Bajraktari

Lumturije Arifaj

Ibadete Bajrami

Hysmete Kasami

Sanije Kurshumlia

Egzona Kallaba

 

 

 

 

Salla  Operator- Instrumentaret

Sabrije Alija-Kryeinstrumentare

Sanimete Hyseni-Kabineti I Bronkoskopis

Elbasana Elshani-Instrumentare

Arbesa Gashi-Instrumentare

Saranda Podrimqaku-Instrumentare

Besarta Niko-

 

Ambullanta Specialistike:

Zyrafete Hoxha-Infermiere

Shpresa Hasani-Infermiere