• Emergjenca

  +381 38 500 600
 • Lagjia e spitalit

  Prishtine, 10000
 • I hapur

  24/7

KLINIKA E NEUROLOGJISË


Klinika e Neurologjisë, ofron shërbime dytësore dhe tretësore neurologjike.  Në kuadër të klinikës, ofrohen ekzaminime specialistike, konsultative, ekzaminime konziliare, ekzaminime neurofiziologjike si EEG, EMNG. Po ashtu, bëhet edhe dopleri ekstrakranial, ekzaminime radiologjike, si CT dhe ekzaminime të tjera të nevojshme në kuadër të procedurave diagnostiko, varësisht nga specifika.

Klinika e Neurologjisë, ka 7 reparte

 1. Reparti A, shef i Repartit, 
 2. Raparti B, Shef i repartit, Ass.dr.sci. Valbona Govori
 3. Reparti C, Shef i Repartit, Vera Kukaj
 4. Reparti i kujdesit Intensvi, Shef i Repartit, ass.dr. Myrvete Kabashi
 5. Reparti i Neurofizioogjisë dhe Neurodiagnostiës, dr. Kamber Zeqiraj
 6. Reparti i shërbimit specialistik konsultativ, Shef   dr. Shpesa Beqiri
 7. Reparti i Fiziatrisë me rehabilitim 

Drejtor i  Klinikës së Neurologjisë, dr. Nexhmedin Shala, Dr.sci
Kryeinfermiere e Klinikës,  Znj. Fatime Gashi, ma.sci


TRATJIMI I INSULTIT ISKEMIK NË KOSOVË

Ne si Shoqate e Neurologjisë së Kosovës prej vitit 2020 jemi anëtarë me të drejta të plota të Organizatës Europiane të Strokut (ESO-www.eso-stroke.org). ESO është shoqatë që përfshinë gjithë hulumtuesit, mjekët që merren me trajtimin e insultit trunore (strokut), shoqatat nacionale dhe regjionale Europiane, e cila është themeluar në Dhjetor të 2007.

Qëllimi i ESO-së është që të zvogëlohet barra e insultit iskemik duke ndryshuar mënyrën e qasjes dhe trajtimit të saj. Kjo mund të arrihet vetëm përmes edukimit profesional dhe publik, dhe duke bërë ndryshime institucionale. ESO shërben si zëri i insuliti në Europë, duke harmonizuar menaxhimin e insultit në gjithë Europën dhe duke ndërmarr veprime që e zvogëlojnë barrën e insultit në regjion dhe në botë.

Ne si shoqatë dhe Kosovë, përfaqësohemi në ESO përmes koordinatoreve, Dr. Fisnik Jashari dhe Dr. Dren Boshnjaku, të cilët në vazhdimësi janë në punëtori të organizuar nga ESO, të cilat kanë të bëjnë me harmonizimin dhe avancimin e trajtimit të insultit iskemik në Kosovë, në përpudhshmëri të plotë me standardet që aplikohen në gjithë Europën dhe më gjerë. Në vazhdën e këtyre punëve vlen të përmendet që në dakordim me Ministrinë e Shëndetësisë, ShSKUK-në, Shoqatën e Neurologjisë së Kosovës kemi arrit të hartojmë Udhërrëfyesin Klinik për Trajtimin e Sëmundjeve Cerebrovaskulare, po ashtu në proces është Strategjia Nacional për Trajtimin e Insultit Iskemik. Falë angazhimit të Prof. Afrim Blytës me bashkëpunëtor, është siguruar edhe Alteplaze, preparate për trombolizë, terapi e domosdoshme për trajtimin akut të insultit iskemik.

ESO në kohët e fundit ndërmarr iniciativën për avancim të vëmendjes për diagnostikimin dhe  trajtimin e insultit iskemik duke bërë sensibilizimin e publikut, institucioneve dhe profesionistëve shëndetësor, me   nënshkrimin e Deklaratës së Planit të Veprimit për Insult në Europë. Nismë e cila po thuajse është nënshkruar nga të gjitha vendet e Bashkimi Europian dhe vendeve Ballkanike, ku bëjmë pjesë edhe ne.

   

 

Vegëza për udhërrëfyesin “TRATJIMI I SËMUNDJEVE ISKEMIKE TRUNORE”:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fmsh.rks-gov.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2F15.-TRAJTIMI-I-SEMUNDJES-ISKEMIKE-TRUNORE-22.09.2020.pdf&clen=1656737&chunk=true

 

 ZGJEROHET DHE PROFILIZOHET NJËSIA E SKLEROZËS MULTIPLE NË KLINIKËN E NEUROLOGJISË

 

Që prej fillimit të funksionimit të saj në fillim të vitit 2020, Njësia e Sklerozës Multiple në Klinikën e Neurologjisë ka vazhduar gjatë tërë vitit 2021 të ofrojë shërbime ambulantore dhe spitalore për diagnostikimin dhe trajtimin e rasteve të reja me këtë sëmundje, si edhe nga ana tjetër punën e saj intensive në identifikimin dhe rekrutimin e të gjithë pacientëve në Kosovë të diagnostikuar në vitet paraprake, por të cilët në mungesë të terapisë, nuk kanë qenë në gjendje të trajtoheshin në mënyrë adekuate me terapinë specifike.

 

Gjatë vitit 2021, në këtë Njësi janë përpunuar për herë të parë 108 pacientë të udhëzuar me dyshimin për sklerozë multiple. Prej tyre 41 kanë qenë raste të reja që gjatë këtij viti janë diagnostikuar për herë të parë me sëmundjen dhe e kanë nisur trajtimin. Kurse prej rasteve të diagnostikuara në vitet paraprake, 35 sish kanë filluar të marrin trajtimin specifik sivjet. Bashkë me pacientët e përpunuar në vitin 2020, në Kosovë momentalisht për sklerozë multiple trajtim marrin gjithsej 369 pacientë, me 5 lloje të ndryshme të terapisë:

 

Pas përpunimit të listës esenciale dhe zgjerimit të saj në saje të financimit të siguruar nga Ministria e Shëndetësisë, brenda dy vitesh numri i pacientëve në trajtim për sklerozën multiple pothuajse është katërfishuar. Kjo me vete ka sjellë vëllimin e shtuar të punës në kuadër të kësaj Njësie, arritja më e madhe e së cilës është krijimi i regjistrit kombëtar të pacientëve me të dhënat demografike, klinike, radiologjike dhe laboratorike, i cili regjistër siguron edhe përcjelljen afatgjatë të pacientëve me përditësimin e vazhdueshëm të të dhënave lidhur me gjendjen e tyre.

 

Shërbimi ambulantor i Njësisë mban kontakt të përditshëm me pacientët, si në shpërndarjen e rregullt mujore të terapisë, ashtu edhe në këshillimin dhe adresimin e simptomave dhe shqetësimeve të pacientëve.  Në kuadër të punës së përditshme, jepet terapia infuzive intravenoze, bëhen procedura invazive si punksioni lumbal, dorëzohet te pacientët terapia mujore me interferonët. Për nevoja diagnostikuese dhe monitoruese, Klinika e Radiologjisë ka vënë në dispozicion të Njësisë një termin në ditë për realizimin e rezonancës magnetike. Pacientët sjellin në mënyrë të rregullt analiza laboratorike që synojnë përcjelljen e efektit të terapisë dhe parandalimin e efekteve të mundshme anësore të saj.

 

Në muajin maj është shënuar Dita ndërkombëtare e vetëdijesimit për sklerozën multiple, të cilën ditë në vitin 2022 planifikojmë ta zgjerojmë në një ngjarje rajonale profesionale dhe po ashtu në një kremte të përkushtimit dhe angazhimit tonë në këtë fushë të neurologjisë. Stafi i Njësisë së sklerozës multiple ka marrë pjesë sivjet në ngjarjet më të rëndësishme evropiane të fushës, si në Kongresin e përvitshëm të Akademisë evropiane të neurologjisë (EAN) dhe atë të Komitetit evropian për trajtimin dhe hulumtimin e sklerozës multiple (ECTRIMS). Gjatë viteve në vijim do të vazhdojë profilizimi dhe profesionalizimi i stafit të Njësisë me qëllim të shërbimit më profesional. Synimi i Klinikës së Neurologjisë është që të pajiset sa më shpejt me një laborator imunobiokimik për analizimin e lëngut trunoshpinor, si edhe zgjerimin e shërbimit elektrofiziologjik me studimin e potencialeve të evokuara.

 

Jemi krenarë që pacientët kosovarë me sklerozë multiple, të të gjitha nacionaliteteve, gëzojnë terapinë specifike për sëmundjen e tyre dhe kanë një adresë të përhershme ku mjekët dhe infermierët e Njësisë janë të gatshëm që me këshillat e tyre t’ua lehtësojnë sadopak barrën e madhe që e sjellë kjo sëmundje.

 

Gëzuar nga Drejtori i Klinikës së Neurologjisë, Prof. Ass. Nexhmedin Shala dhe Kryetari i Shoqatës së Neurologjisë së Kosovës, Prof. Asoc Afrim Blyta.

Me dashuri nga koordinatori i Njësisë së MS, Dr. Edmond Komoni, mjekët Dr. Shpresa Beqiri, Dr. Melihate Pushka, Dr. Syzana Aliçkaj Prebreza, Dr. Valbona Rrahmani Spanca, Dr. Adnan Biqku, Dr. Blerim Myftiu, kryeinfermierja Fatime Gashi Sherifi dhe infermieri (i gjithanshëm dhe i mrekullueshëm), Ardian Uka.