• Emergjenca

  +381 38 500 600
 • Lagjia e spitalit

  Prishtine, 10000
 • I hapur

  24/7

KLINIKA E OTRINOLARINGOLOGJISË


Stafi i klinikës së ORL-KKQ
Drejtor i Klinikws Dr. Hajdin Thaçi
Kryeinfermiere, Znj. Lushe Pervorfi
Kontakti: 038500600/3409

Mjekë specialistë 12
Nga këta,  dy profesorë dhe tre asistentë

Infermiere 59
Nga këto një Kryeinfermiere e klinikës dhe tetë kryeinfermiere te reparteve

Defektologë 3
Gjithsej numri i punëtorëve është 74

Sa reparte ka gjithsej?
Ne kliniken e ORL-KKQ janë katër reparte +salla e operacionit me gjysme intensive dhe ambulanta e pranimit me ambulancat specialistike.

Repartet:

 1. Laringologjia me Onkologji – udhehiqet nga Drejtori, Prof. Dr. Adem Limani
  2. Rinologjia – UD -kryeshef, Dr. Flamur Ukaj
  3. Otologjia
  4. Orl – pediatrike – kryeshef, Prof.Dr. Qazim Hysenaj
  5. Amulanca e Pranimit dhe Ambulanca Specialistike – kryeshef, Dr. Sherife Bajrami
  6. Defektologjia – kryeshef, Fatime Zeka, Defektolog

Shërbimet e Klinikës së ORL – KKQ

Trajtimi i veshit
Veshi i jashtëm 
Incizioni i veshit të jashtëm
Shpimi i lobit të veshit
Incizioni i kanalit të jashtëm të veshit
Otoskopia
Biopsıa nga veshi i jashtëm
Ekscizioni apo destrukcioni i lezionit në veshin e jashtëm
Ekscizioni i sinusit preaurikular
Ekscizioni radikal i sinusit preaurikular ose cistës
Kauterizimi i veshit të jashtëm
Ekscizioni i ekzostozave në kanalin e jashtëm
Ekscizioni parcial i veshit të jashtëm
Ekscizioni i plotë i veshit të jashtëm
Amputimi i laprës së veshit
Qepjet e laceracioneve të veshit të jashtëm
Korreksioni kirurgjik i veshëve të jashtëm (llapat e lëshuara dhe ato të kthyera)
Rikonstrukcioni i kanalit të jashtëm të dëgjimit
Plastika e laprës së veshit në njërën anë
Plastika e laprës së veshit në të dy anët
Konstruktimi i aurikulave të veshit
Aplikimi i protezave për veshin që mungon
Ringjitja e veshit të amputuar
Grafti postaurikular i lëkurës
Procedurat rikonstruktive në veshin e mesëm
Stapedioliza
Stapedektomia
Revizioni i stapedektomisë paraprake
Osikuloplatika
Revizioni i stapedektomisë me rivendosje të inkusit
Timpanoplastıka tip I
Timpanoplastıkat tip II
Timpanoplastıka tip III
Timpanoplastıka tip IV
Timpanoplastıka tip V
Dritarja në kanalin gjysëmrrethor e mbuluar me graft
Revizioni i timpanoplastikës
Mbyllja e fistulës mastoide
Mioplastika mastoide
Obliterimi i zgavrës timpano-mastoide
Procedurat tjera në veshin e mesëm dhe të brendshëm
Miringotomia
Miringotomia me inserim të tubit
Miringostoma
Aspirimi nga veshi i mesëm
Heqja e tubit timpanostomik
Incizioni në zgjatjen mastoide dhe veshin e mesëm
Incizioni në mastoid
Incizioni në qelizat ajrore të piramidës petroze
Atikotomia
Liza e adhezioneve në veshin e mesëm
Elektrokohleografia
Biopsia e veshit të mesëm dhe të brendshëm
Mastoidektomia
Mastoidektomia e thjeshtë
Mastoidektomia radikale
Atikoantrostoma
Mastoidektomia, e paspecifikuar
Ekscizionet e lezioneve  në veshin e mesëm
Apikektomia e piramidës petroze
Ndërhyrjet kirurgjike te komplikacionet otogjene intrakraniale
Trepanacioni radikal i kockës temporale me dendum të durës
Trepanacioni radikal i kockës temporale me ekscizion të abscesit sipërfaqësor intrakranial
Trepanacioni radikal i kockës temporale me evakuim të trombit  nga sinusi sigmoid
Fenestrimi i labirintit me implantim
Fenestrimi i labirintit me graft
Fenestrimi i kanaleve semicirkulare me graft
Fenestrimi i vestibulit me graft
Revizioni i fenestrimit të veshit të brendshëm
Shanti endolimfatik
Injektimi në veshin e brendshëm
Dekompresioni i labirintit
Drenazha e veshit të brendshëm
Fistulizimi i qeskës endolimfatike ose labirintit
Incizioni i sakulusit endolimfatik
Labirintektomia
Hapja e labirintit kockor
Kateterizimi i tubit të Eustahut
Insuflimi (acid borik-acid salicilik) i tubit të Eustahut
Policerimi i tubit të Eustahut
Timpanosimpatektomia
Revizioni i mastoidektomisë
Riparimi i fenestrës ovale dhe të rrumbullakët
Implantimi i aparatit elektromagnetik për dëgjim
Implantimi i marrësit (brenda kafkës) dhe inserimi i elektrodave në kohle
Diagnoza dhe tretmani otologjik
Audiometria tonale
Audiometria 5-tonesh sipas Bekesy
Audiometria foljore
Audiometria objektive me potenciale të evokuara
Timpanograma
Timpanometria- timpanograma me STAR
Testi klinik i dëgjimit
Testi i pirunit akustik
Testi i pëshpëritjes
Feedbaku i vonuar (e shtyrë)
Lateralizimi Weber
Testi termal për funksionin vestibular
Vestibulometria me teste vestibulometrike
Testet e rrotullimit (Barany chair)
Testet tjera të funksionit vestibular dhe të dëgjimit
Ekzaminimi i dëgjimit, e paspecifikuar
Vendosja e  amplifikatorëve për dëgjim
Procedurat në hundë, gojë dhe faring
Procedurat në hundë
Eshtrat e hundës
Lëkurën e hundës
Ndërprerja e gjakderdhjes me tamponadë të përparme
Ndërprerja e gjakderdhjes me tamponadë të pasme
Ndërprerja e gjakderdhjes me kauterizim
Ndërprerja e gjakderdhjes me lidhje të arteries etmoidale
Ndërprerja e gjakderdhjes me lidhje të arteries maxillare
Ndërprerja e i gjakderdhjes me lidhje të arteries së jashtme karotide
Ndërprerja e gjakderdhjes me ekscizion të mukozës nazale dhe transplantim të septit dhe murit lateral nazal
Ndërprerja e gjakderdhjes me mënyra tjera
Kondrotomia
Incizioni i lëkurës së hundës
Septotomia nazale
Rinoskopia
Biopsia e hundës
Studimi i funksionit nazal
Rinomanometria
Rinoskopia endoskopike
Ekscizioni lokal apo mënjanimi i lezionit të hundës
Ekscizioni lokal apo mënjanimi i lezionit intranazal
Polipektomia nazale
Ekscizionet lokale apo mënjanimi i  lezioneve tjera të hundës
S + P
Polipektomia endoskopike (FEES )
Amputimi i hundës  parcial
Amputimi i hundës  total
Resekcioni i submukozës të septit nazal
Konkotomia
Konkotomia me diatermi ose kriokirurgji
Fraktura  konkava
Konkotomitë tjera
Reponimi i frakturës nazale
Reponimi i mbyllur i frakturës nazale
Reponimi i  hapur i frakturës nazale
Operacioni plastik
Reduktimi i hapur i frakturës nazale
Operacioni plastik dhe riparimi i hundës
Qepja e laceracionit të hundës
Mbyllja e fistulës nazale
Fistulektomia nazolabiale
Fistulektomia oronazale
Rikonstruktimi total i hundës
Septoplastika (plastika e septumit të hundës)
Rinoplastika me transplantim
Rinoplastika e limituar
Plastikimi i kërcave alare
Rinoplastika
Rinoplastika me dekortikim
Mënjanimi i septit nazal
Riparimi i perforimit septal
Ringjitja e hundës së amputuar
Liza e adhezioneve të hundës
Vendosja e sondës nazogastrike
Operacionet e angiofibromës nazofaringeale
Operacionet e tumoreve malinje në nazofaring
Endoskopia  funksionale e hundës – ekzaminimi
Procedurat në sinusin nazal
Aspirimi dhe shpëlarja e sinusit maxilar e paspecifikuar
Punksioni i sinusit nazal për aspirim apo lavazhë
Aspirimi apo shpëlarja e sinusit maxilar përmes ostiumit nazal
Biopsia e mbyllur (endoskopike, me gjilpërë) e sinusit  paranazal
Biopsia e hapur e sinusit paranazal
Endoskopia pa biopsi
Antrotomia- Meatotomia endoskopike e sinusit maxillar
Antrotomia intranazale
Antrotomia e jashtme maxillare
Trepanacioni i sinusit maksillar
Trepanacioni i sinusit maksillar bilateral
Sinusotomia frontale eksterne
Sinusektomia  e sinusit frontal me endoskopi (FEES)
Ekscizion i lezioneve të sinusit  maxilar me metodën Caldwel-Luc
Ekscizion i lezioneve të sinusit  maxilar me metoda tjera
Obliterimi i sinusit frontal (me dhjam)
Etmoidektomia e përparme endoskopike (FEES)
Etmoidektomia e përparme dhe e pasme endoskopike  (FEES)
Sinusotomia, e paspecifikuar
Sinusoskopia
Etmoidotomia endonasale
Sfenoidotomia endoskopike ( FEES)
Plastikimi i fistulës oro-antrale
Rikonstruksioni i duktusit fronto-nazal
Procedurat në tonzilla dhe adenoide
Incizioni dhe drenimi i tonzilleve dhe strukturave peritonzillare
Abscesit parafaringeal
Abscesit peritonzillar
Abscesit retrofaringeal
Abscesit tonsillar
Biopsia e tonzilleve
Tonsillektomia pa adenoidektomi
Tonzillektomia me adenoidektomi
Ekscizioni i pjesës fundore së tonzillës- residua tonsilae
Ekscizioni tonzillës linguale
Adenoidektomia pa tonzillektomi
Trajtimi i gjakderdhjes pas tonzillektomisë dhe adenoidektomisë
Largimi me incizion i trupit të huaj nga tonzilla apo adenoide
Ekscizioni i lezionit të tonzillës
Intervenimet tjera në tonzilla
Ndërhyrjet në faring
Faringotomia, hypofaringektomia
Incizioni dhe drenimi i abscesit retrofaringeal
Heqja e trupit të huaj (pa incizion)
Faringoskopia
Biopsia Faringeale
Biopsia e masës supraglotike
Ekscizioni apo mënjanimi i lezionit apo indit të faringut
Miotomia krikofaringeale
Divertikulektomia faringeale
Faringektomia parciale (pjesërishme)
Korrektimi i atrezionit nazo-faringeal
Sutura e laceracionit të faringut
Mbyllja e fistulës së qarjes bronkiale
Hipofaringu
Orofaringu
Mbyllja e fistulave tjera të faringut
Liza e adhezioneve faringeale
Ndarja e nervit gloso-faringeal
Ekscizioni i laringut
Ekscizioni ose elektrokauterizimi i lezionit të indit të laringut
Ekstirpimi i cistës laringeale
Ekscizionet ose elektrokauterizimet e tjera të lezionit ose indit të laringut
Laringektomi totale
Laringektomi totale me bllok diseksion të qafës
Laringofaringektomia
Epiglotidektomia
Kordektomia
Ekscizioni i kordave vokale
Hemilaringektomia
Procedurat tjera në laring dhe trake
Injektimi i materies inerte në laring ose kordat vokale
Trakeostoma e përkohshme
Trakeostoma për ndihmë të frymëmarrjes
Trakeostoma e përhershme
Incizionet tjera në laring dhe trake
Incizioni i laringut dhe trakesë për ndihmë në frymëmarrje
Trakeoskopia përmes stomës artificiale, me lavazh
Laringoskopia dhe trakeoskopitë tjera
Biopsia endoskopike (e mbyllur) e laringut
Biopsia endoskopike (e mbyllur) e trakesë
Biopsia e hapur e laringut ose trakesë
Procedurat tjera diagnostike në laring
Qepja e shqyerjes së laringut
Mbyllja e  laringostomës
Revizioni i laringostomës
Reponimi  i frakturës së laringut
Aritenoidopeksia
Transplantati i laringut
Laterofiksimi  i kordave vokale
Ekscizioni i stenozës dhe vendosja e stentit nga tubi
Qepja e qarjes së trakesë
Mbyllja e fistulës së jashtme trakeale
Mbyllja e trakeostomës
Revizioni i trakeostomës
Liza e ngjitjeve të laringut ose trakesë
Injektimi i materies terapeutike në trake
Fistulizimi transezofageal
Ndarja e indit kongjenital të laringut- stenozat
Heqja e trupit të huaj intraluminal nga laringu, pa incizion)
Trupit të huaj intraluminal nga trakea pa incizion
Tubës trakeostomike
Ndërrimi i tubës trakeostomike
Toaleti i trakeostomës
 Ekscizioni i stenozës dhe vendosja e stentit nga tubusi
Ekscizioni i stenozës dhe vendosja e “T” tubit të  Montgomer-it
Procedura tjera
Videolaringostroboskopia
Videolaringoskopia
Laringomikroskopia në anestezion të përgjithshëm
Trakeobronkoskopia rigide në anestezion të përgjithshëm
Ekstirpimi i nyjës limfatike
Diseksioni selektiv i qafës
Diseksioni radikal i qafës unilateral plus diseksioni selektiv i qafës i anës tjetër
Diseksioni radikal i qafës unilateral
Diseksioni radikal i qafës bilateral
Lobektomia e gjëndrës tiroide
Lobeisthmusektomia
Near total tiroidektomia ose Tiroidektomia totale
Parathyroidektomia e dy gjëndrave paratiroide
Parathiroidektomia e katër gjëndrave paratiroide
Parotidektomia superficiale
Parotidektomia totale me ruajtje të nervit facial
Parotidektomia totale me sakrifikim të nervit facial
Parotidektomia totale me sakrifikim dhe plastifikim të nervit facial
Ekstirpimi i gjëndrës pështymore submandibulare
Ekstirpimi i gjëndrës pështymore sublinguale
Ekstirpimi i cistave dhe fistulave kongjenitale mediane të qafës
Ekstirpimi i cistave dhe fistulave laterale të qafës
Ekscizioni radikal i nyjeve limfatike cervikale
Procedura të ndryshme
Rinomanometria
Transluminimi i sinuseve paranazale
Intubimi dhe shpëlarja jooperative
Vendosja e tubit nazofaringeal
Vendosja e tubit orofaringeal
Intubimi tjetër i traktit respirator
Vendosja e tubit Sengstaken
Tamponada e kanalit të jashtëm të dëgjimit
Shpëlarja e veshit
Shpëlarja me heqje të cerumenit
Shpëlarja e zgavrës së hundës
Toaleta e traheostomës
Shpëlarja bronkoalveolare diagnostike
Zgjerimi i duktusit frontonazal
Shpëlarjet e tjera të plagëve
Rivendosja ose heqja e mjetit terapeutik
Rivendosja e tubit (nazo)-gastrik ose ezofagostomës
Rivendosja e kateterit të plagës
Rivendosja e tamponit të plagës ose drenit
Rivendosja i tamponit të hundës
Rivendosja e tubit traheostomik
Heqja e tamponadës së hundës
Heqja e tubit të traheostomës
Heqja pa incizion e trupit të huaj nga goja
Heqja pa incizion e trupit të huaj nga ezofagu
Heqja pa incizion e trupit të huaj nga veshi
Heqja pa incizion e trupit të huaj nga hunda
Heqja pa incizion e trupit të huaj nga faringu
Heqja pa incizion e trupit të huaj nga laringu
Heqja pa incizion e trupit të huaj nga trakea dhe bronku
Lëndimet          
Ekzaminimi dhe trajtimi i kafshimit nga qeni
Ekzaminimi dhe trajtimi i të aksidentuarit si pasojë e frymëzënjes me qëllim të panjohur
Ekzaminimi dhe trajtimi i të aksidentuarit  me lëndimet sipërfaqësore të shkaktuara me mjete të mprehta
Ekzaminimi dhe trajtimi i trupave të huaj të mbetur në inde të buta
Ekzaminimi dhe trajtimi i pasojave të asfiksisë