• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

Klinika e Otoringolaringologjisë

 

Reparti i Onkologjisë

Ambullanta e Pranimit

Salla e Op.

Ass.dr. Arsim Behramaj mr.sci-

Drejtor Klinikës ORL-së

Udhëhiqet nga drejtori

 Dr. Zgjim Limani-Shef. Amb. Pranimit

Dr. Abdurrahman Zogaj- Shef i Bllokut Operativ

 

 

 

 

Lushe Pervorfi- Kryeinfermiere Kl.

Kadire Morina- kryeinfermiere

Fetie Morina- kryeinfermiere

Resmije Perquku- kryeinfermiere

 

 

 

 

Advije Kamberi-Asistente e drejtorit

Paradite:

Paradite:

Paradite:

 

Life  Zogaj—lidhtore

Fahrije Ajvazi

Safete Ismajli

 

Jehona  Vitiai

 

Albana Bimbashi

 

Arlinda  Syla

 

Merita Shala

 

 

 

Ragbete Statovci

 

 

 

Myrvete Stullca

 

 

 

 

 

Ndërrimet

Ndërrimet

Ndërrimet

 

Mihane  Ferati,  Valbona Islami-pushim lehonise

Sofe Bujupi

Shega Hoxha

 

Arta Zeneli,  Hyrije Ahmeti

Xhejverije Gjonbalaj

Ajshe Sadriu

 

Pranvera Dubova    Sanije Spahiu

Anita Thaçi

 

Selvete Ukaj

 

Bukurije Murati,  Arife Mjeku

Shqipe Bylykbashi 

Ganimete Sylmetaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparti i Rinologjisë

Reparti  Orl-pediatrike

Reparti i Otologjisë

Abullanta Specialistike

Dr.sci. Flamur Ukaj-shef reparti

Ass.dr.sci. Emina Ramku

Dr. Xhevdet Latifi mr.sci –                  Shef reparti

Dr. Zgjim Limani

Shef amb.spec

Dr. Atdhe Myftari

Dr. Arsim Elezaj

Dr. Refki Krasniqi

 

Dr. Kujtim Kastrati

 

 

Bukurije Spanca-kryeinfermiere

Dr. Brahim Hoti

 

 

Paradite:

Dushe Rafuna-kryeinfermiere

Raze Shala-kryeinfermiere

Sanije Murtezi-kryeinfermiere

Sadete Osmani

Paradite:

Paradite:

Paradite:

Naime Sopi

Fitore Elezaj

Flora çitaku

Shkurta Hoxha

Rrushe Nikqi

 

 

 

 

Ndërrimet

Ndërrimet

Ndërrimet

Shërbimi i Audiologjisë

Elhame Arifi

Elhame Arifi

Remzije Kosumi

Dr. Valdet Shala-Shef i Audiologjisë

Diana Hoti

Diana Hoti

Sanije Berbatovci

Paradite:

Eshrefe Haziri

Eshrefe Haziri

Maliqe Beka

Blerim Bërbatovci

Xheve Bajrami

Xheve Bajrami

Arta Morina

Lebibe Ahmeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajtimi i veshit

Veshi i jashtëm 

Incizioni i veshit të jashtëm

Shpimi i lobit të veshit

Incizioni i kanalit të jashtëm të veshit

Otoskopia

Biopsıa nga veshi i jashtëm

Ekscizioni apo destrukcioni i lezionit në veshin e jashtëm

Ekscizioni i sinusit preaurikular

Ekscizioni radikal i sinusit preaurikular ose cistës

Kauterizimi i veshit të jashtëm

Ekscizioni i ekzostozave në kanalin e jashtëm

Ekscizioni parcial i veshit të jashtëm

Ekscizioni i plotë i veshit të jashtëm

Amputimi i laprës së veshit

Qepjet e laceracioneve të veshit të jashtëm

Ringjitja e veshit të amputuar

Grafti postaurikular i lëkurës

Procedurat rikonstruktive në veshin e mesëm

Stapedioliza

Stapedektomia

Revizioni i stapedektomisë paraprake

Osikuloplatika

Revizioni i stapedektomisë me rivendosje të inkusit

Timpanoplastıka tip I

Timpanoplastıkat tip II

Timpanoplastıka tip III

Timpanoplastıka tip IV

Timpanoplastıka tip V

Revizioni i timpanoplastikës

Mbyllja e fistulës mastoide

Obliterimi i zgavrës timpano-mastoide

 

Procedurat tjera në veshin e mesëm dhe të brendshëm

Miringotomia

Miringotomia me inserim të tubit

Miringostoma

Aspirimi nga veshi i mesëm

Heqja e tubit timpanostomik

Incizioni në zgjatjen mastoide dhe veshin e mesëm

Incizioni në mastoid

Incizioni në qelizat ajrore të piramidës petroze

Atikotomia

Liza e adhezioneve në veshin e mesëm

Elektrokohleografia

Biopsia e veshit të mesëm dhe të brendshëm

Mastoidektomia

Mastoidektomia e thjeshtë

Mastoidektomia radikale

Atikoantrostoma

Mastoidektomia, e paspecifikuar

Ekscizionet e lezioneve  në veshin e mesëm

Apikektomia e piramidës petroze

Ndërhyrjet kirurgjike te komplikacionet otogjene intrakraniale

Trepanacioni radikal i kockës temporale me dendum të durës

Trepanacioni radikal i kockës temporale me ekscizion të abscesit sipërfaqësor intrakranial

Trepanacioni radikal i kockës temporale me evakuim të trombit  nga sinusi sigmoid

Injektimi në veshin e brendshëm

Kateterizimi i tubit të Eustahut

Insuflimi (acid borik-acid salicilik) i tubit të Eustahut

Policerimi i tubit të Eustahut

Revizioni i mastoidektomisë

Diagnoza dhe tretmani otologjik

Audiometria tonale

Audiometria foljore

Timpanograma

Timpanometria- timpanograma me STAR

Testi klinik i dëgjimit

Testi i pirunit akustik

Testi i pëshpëritjes

Lateralizimi Weber

Testet tjera të funksionit vestibular dhe të dëgjimit

Ekzaminimi i dëgjimit, e paspecifikuar

Vendosja e  amplifikatorëve për dëgjim

Procedurat në hundë, gojë dhe faring

Procedurat në hundë

Eshtrat e hundës

Lëkurën e hundës

Ndërprerja e gjakderdhjes me tamponadë të përparme

Ndërprerja e gjakderdhjes me tamponadë të pasme

Ndërprerja e gjakderdhjes me kauterizim

Ndërprerja e i gjakderdhjes me lidhje të arteries së jashtme karotide

Ndërprerja e gjakderdhjes me ekscizion të mukozës nazale dhe transplantim të septit dhe murit lateral nazal

Ndërprerja e gjakderdhjes me mënyra tjera

Kondrotomia

Incizioni i lëkurës së hundës

Septotomia nazale

Rinoskopia

Biopsia e hundës

Rinoskopia endoskopike

Ekscizioni lokal apo mënjanimi i lezionit të hundës

Ekscizioni lokal apo mënjanimi i lezionit intranasal

Polipektomia nazale

Ekscizionet lokale apo mënjanimi i  lezioneve tjera të hundës

Polipektomia endoskopike (FEES )

Amputimi i hundës  parcial

Amputimi i hundës  total

Resekcioni i submukozës të septit nazal

Konkotomia

Fraktura  konkava

Konkotomitë tjera

Reponimi i frakturës nazale

Reponimi i mbyllur i frakturës nazale

Reponimi i  hapur i frakturës nazale

Reduktimi i hapur i frakturës nazale

Qepja e laceracionit të hundës

Mbyllja e fistulës nazale

Septoplastika (plastika e septumit të hundës)

Mënjanimi i septit nazal

Ringjitja e hundës së amputuar

Liza e adhezioneve të hundës

Vendosja e sondës nazogastrike

Endoskopia  funksionale e hundës – ekzaminimi

Procedurat në sinusin nazal

Aspirimi dhe shpëlarja e sinusit maxilar e paspecifikuar

Aspirimi apo shpëlarja e sinusit maxilar përmes ostiumit nazal

Biopsia e mbyllur (endoskopike, me gjilpërë) e sinusit  paranazal

Biopsia e hapur e sinusit paranazal

Endoskopia pa biopsy

Antrotomia- Meatotomia endoskopike e sinusit maxillar

Antrotomia intranazale

Antrotomia e jashtme maxillare

Trepanacioni i sinusit maksillar bilateral

Sinusotomia frontale eksterne

Sinusektomia  e sinusit frontal me endoskopi (FEES)

Ekscizion i lezioneve të sinusit  maxilar me metodën Caldwel-Luc

Ekscizion i lezioneve të sinusit  maxilar me metoda tjera

Obliterimi i sinusit frontal (me dhjam)

Etmoidektomia e përparme endoskopike (FEES)

Etmoidektomia e përparme dhe e pasme endoskopike  (FEES)

Sinusotomia, e paspecifikuar

Sinusoskopia

Etmoidotomia endonasale

Procedurat në tonzilla dhe adenoide

Incizioni dhe drenimi i tonzilleve dhe strukturave peritonzillare

Abscesit parafaringeal

Abscesit peritonzillar

Abscesit retrofaringeal

Abscesit tonsillar

Biopsia e tonzilleve

Tonsillektomia pa adenoidektomi

Tonzillektomia me adenoidektomi

Ekscizioni i pjesës fundore së tonzillës- residua tonsilae

Ekscizioni tonzillës linguale

Adenoidektomia pa tonzillektomi

Trajtimi i gjakderdhjes pas tonzillektomisë dhe adenoidektomisë

Largimi me incizion i trupit të huaj nga tonzilla apo adenoide

Ekscizioni i lezionit të tonzillës

Intervenimet tjera në tonzilla

Ndërhyrjet në faring

Faringotomia, hypofaringektomia

Incizioni dhe drenimi i abscesit retrofaringeal

Heqja e trupit të huaj (pa incizion)

Faringoskopia

Biopsia Faringeale

Biopsia e masës supraglotike

Ekscizioni apo mënjanimi i lezionit apo indit të faringut

Faringektomia parciale (pjesërishme)

Sutura e laceracionit të faringut

Hipofaringu

Orofaringu

Liza e adhezioneve faringeale

Ekscizioni i laringut

Ekscizioni ose elektrokauterizimi i lezionit të indit të laringut

Ekstirpimi i cistës laringeale

Ekscizionet ose elektrokauterizimet e tjera të lezionit ose indit të laringut

Laringektomi totale

Laringektomi totale me bllok diseksion të qafës

Laringofaringektomia

Epiglotidektomia

Kordektomia

Ekscizioni i kordave vokale

Hemilaringektomia

Procedurat tjera në laring dhe trake

Trakeostoma e përkohshme

Trakeostoma për ndihmë të frymëmarrjes

Trakeostoma e përhershme

Incizionet tjera në laring dhe trake

Incizioni i laringut dhe trakesë për ndihmë në frymëmarrje

Trakeoskopia përmes stomës artificiale, me lavazh

Laringoskopia dhe trakeoskopitë tjera

Biopsia endoskopike (e mbyllur) e laringut

Biopsia endoskopike (e mbyllur) e trakesë

Procedurat tjera diagnostike në laring

Qepja e shqyerjes së laringut

Mbyllja e  laringostomës

Revizioni i laringostomës

Reponimi  i frakturës së laringut

Aritenoidopeksia

Laterofiksimi  i kordave vokale

Qepja e qarjes së trakesë

Mbyllja e trakeostomës

Revizioni i trakeostomës

Ndarja e indit kongjenital të laringut- stenozat

Heqja e trupit të huaj intraluminal nga laringu, pa incizion)

Trupit të huaj intraluminal nga trakea pa incizion

Tubës trakeostomike

Ndërrimi i tubës trakeostomike

Toaleti i trakeostomës

Procedura tjera

Videolaringoskopia

Laringomikroskopia në anestezion të përgjithshëm

Trakeobronkoskopia rigide në anestezion të përgjithshëm

Ekstirpimi i nyjës limfatike

Diseksioni selektiv i qafës

Diseksioni radikal i qafës unilateral plus diseksioni selektiv i qafës i anës tjetër

Diseksioni radikal i qafës unilateral

Diseksioni radikal i qafës bilateral

Lobektomia e gjëndrës tiroide

Lobeisthmusektomia

Near total tiroidektomia ose Tiroidektomia totale

Parathyroidektomia e dy gjëndrave paratiroide

Parathiroidektomia e katër gjëndrave paratiroide

Parotidektomia superficiale

Parotidektomia totale me ruajtje të nervit facial

Parotidektomia totale me sakrifikim të nervit facial

Ekstirpimi i gjëndrës pështymore submandibulare

Ekstirpimi i gjëndrës pështymore sublinguale

Ekstirpimi i cistave dhe fistulave kongjenitale mediane të qafës

Ekstirpimi i cistave dhe fistulave laterale të qafës

Ekscizioni radikal i nyjeve limfatike cervikale

Intubimi dhe shpëlarja jooperative

Vendosja e tubit nazofaringeal

Vendosja e tubit orofaringeal

Intubimi tjetër i traktit respirator

Vendosja e tubit Sengstaken

Tamponada e kanalit të jashtëm të dëgjimit

Shpëlarja e veshit

Shpëlarja me heqje të cerumenit

Shpëlarja e zgavrës së hundës

Toaleta e traheostomës

Shpëlarja bronkoalveolare diagnostike

Shpëlarjet e tjera të plagëve

Rivendosja ose heqja e mjetit terapeutik

Rivendosja e tubit (nazo)-gastrik ose ezofagostomës

Rivendosja e kateterit të plagës

Rivendosja e tamponit të plagës ose drenit

Rivendosja i tamponit të hundës

Rivendosja e tubit traheostomik

Heqja e tamponadës së hundës

Heqja e tubit të traheostomës

Heqja pa incizion e trupit të huaj nga goja

Heqja pa incizion e trupit të huaj nga ezofagu

Heqja pa incizion e trupit të huaj nga veshi

Heqja pa incizion e trupit të huaj nga hunda

Heqja pa incizion e trupit të huaj nga faringu

Heqja pa incizion e trupit të huaj nga laringu

Heqja pa incizion e trupit të huaj nga trakea dhe bronku

Lëndimet          

Ekzaminimi dhe trajtimi i kafshimit nga qeni

Ekzaminimi dhe trajtimi i të aksidentuarit si pasojë e frymëzënjes me qëllim të panjohur

Ekzaminimi dhe trajtimi i të aksidentuarit  me lëndimet sipërfaqësore të shkaktuara me mjete të mprehta