• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

KLINIKA E SËMUNDJEVE NGJITËSE( INFEKTIVE)


Klinika Infektive  është  themeluar  në  vitin  1976 deri  në  atë  kohë  ka  qenë  së bashku  me  Spitalin e  TBC në  ish- objektin e  Ministrisë së  Shëndetësis.
Klinika për sëmundje Infektive dhe gjendje febrile ka 10 Reparte  të cilat përkujdesen për të sëmuret ambulantore dhe të spitalizuar. Klinika Infektive disponon me 130 shtretër të shpërndarë në 7 reparte.
Personel  Mjekësor- specialistë 19
Personel Infermier/e 69
Gjithsej =88

Reparti A
Reparti i për sëmundje HIV AIDS dhe Gjendje  febrile  i cili disponon 22 shtretër,  U.d shefit Dr Murat Mehmeti  ndërsa për këta te sëmurë kujdesën 3 mjekë infektolog dhe 1.Kryeinfermire e  REP   7 infermier nga  keto  4 infermir/e  janë  në  ndërrime 12. Orë.

Reparti B
Reparti për të sëmuret me sëmundje te mëlçisë dhe ethe hemoragjike, i cili disponon me 22 shtretër, Shef Reparti  Prof dr Salih Ahmeti , ndërsa për këta te sëmurë kujdesen 3 mjek infektog dhe 1 Infermiere  Kryesore e  Reparti 7 infermierë, 4 Infermier/e  në ndërrime   12  orë.

Reparti C
 Reparti për të sëmurët me infeksione te SNQ dhe infeksione te rrugëve te poshtme respiratore te fëmijët, i cili disponon me 22 shtretër, Shef  reparti   Prof  dr  Muharrem Bajrami  ndërsa për këta te sëmurë kujdesen 3 mjekë infektolog dhe 1 infermiere kryesore e reparti    7 infermierë 4 infermier/e  në ndërrime   12 orë .

Reparti D
Reparti   për  te  sëmurit  me   sëmundje  gastrointestinale sëmundje  egzantematike te  fëmijët , i cili  disponon  me  22  shtretër . Shef Reparti  Prof dr Hamdi Ramadani  ndërsa për këta te sëmurë kujdesen 3 mjekë infektog dhe 1 infermiere  Kryesore e Repartit  7 infermier/e si  dhe  4 Infermier/e  në  ndërrime 12  oreshe.

Reparti E
Reparti për të sëmurët  me  infeksione te   SNQ dhe me  infeksione    të  rrugëve të  poshtme respiratore  te   të  rriturit , i   cili   disponon  16   shtretër.  Shefe  reparti Dr. Teuat  Doda  Ejupi    për këta te sëmurë kujdesen 3 mjekë infektog dhe 1 Infermiere  Kryesore e Repartit,  7 infermier/e, 4 Infermier/e  në ndërrime

Reparti F
Reparti për të sëmurët me Zoonoze dhe gjendje febrile, disponon me 16 shtretër.  Shefe e Repartit  Dr Sadije  Avdiu Namani  ndërsa për këta te sëmurë kujdesen 3 mjekë infektog dhe 1 nfermiere  Kryesore  8 infermier/e, 4 Infermer/e  në ndërrime 12 orëshe.

Reparti për Mjekimin Intensiv
Mjekon te sëmurët me te rendë me sëmundje infektive, i cili disponon me 8 shtretër, Shef  Reparti është  Prof. dr Shemsedin Dreshaj  ndërsa për këta te sëmurë kujdesen 2 mjek ëinfektog,  tani  kemi  edhe  nje  anesteziolog qe  është  dërguara nga Kujdesi  Intenziv Qendror .  dhe  1 Infermier  kryesore te  Kujdesit Intenziv 6 Infermier/e  2 Infermier/e  para dite  dhe 4 Infermier/e  ndërrime 12  orë.

Reparti i pranimit
Ku behët triazhimi, trajtimi dhe spitalizimi i te sëmurëve neper te gjitha repartet e Klinikës.  Shefe  Ambulances Pranimit  Dr Emine Qehaja  Buqaj  ndërsa për këta te sëmurë kujdesen te gjithë specialistet dhe mjekët në specializim në klinikë. Ambulanca e  Pranimit ka  1 Infermiere Krysore  disponon më 7 infermier/e,4 /infermier/e që punojnë në ndërrime.

Reparti i shërbimeve specialistike
 Benë vizitat ambulantore specialistike, ekzaminimet radiologjike për te sëmurët e spitalizuar dhe ambulantore, ultratingullin e abdomenit për të sëmurët e spitalizuar në Klinikën Infektive, në Klinikën e Dermatologjisë dhe në Klinikën e Neurologjisë, si dhe për te sëmurët ambulantorik. Ketë shërbim e kryejnë mjekët specialist te klinikës dheë mbështetën nga 1 kryeinfermire  i Ambulances  Specilistike  4 Infermir/e  qe  mbulojnë  këto  nën njesi.  Vlenë të  theksohet  se  një  njevel   te  ambulancës  Specialistike  punon kuzhina  Dialetale  për   fëmijë .
Në kliniken infektive ekziston edhe laboratori doracak hematologjik Shefe  e  Laboratorit  është   dr.  Arjeta  Berisha për paciente te spitalizuar dhe ambulantor. Ky shërbim kryhet nga 7 laborant klinik. Gjithashtu ne  kuadër tq  Klinikes   kemi  Këshillimoren  për  HIV AIDS ku  punon  një  mjek  Specialist dhe  një  laborant .

Plani afat-shkurt për vitin 2015:
Nga janari i vitit 2015,  në klinikën infektive fillon nga puna kabineti i ultratingullit me biopsi te cakut për organe abdominale, me aparatin Logique 6.
Kontakt telefoni
038500600- 2527