• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

 

 

 

1.      Hyrje:

Klinika Infektive është njësi organizative e QKUK/SHSKUK me kapacitet prej 120shtretërve (minus 2 shtretër që nuk janë në dispozicion në Kujdesin Intenziv).Puna është e organizuar në 6 reparte (prej të cilave 4 reparte për të rritur dhe 2 pediatrike), 1 njësi e kujdesit intenziv, 2 ambulanca (e pranimit dhe specialistike), 3 kabinete (laboratori, rëntenologjisë dhe ultrasonografisë me biopsi të mëlçisë), barnatorja e klinikës dhe QKTV për HIV/AIDS. Kapacitetet profesionale përbëhen nga 22 specialistë infektologë,2 transfere nga spitalet rajonale deri ne perfundim te pandemis,20 specializant te Infektives, 3 specialiste tëmikrobiologjisë, 63 infermierë, 7 laborantë, 2 teknikë të radiologjisë dhe 5 zyrtarë të administratës.Tani i kemi 20 specializant, prej tyre 1 janë në përfundim. Me përkrahjen e vazhdueshme të Drejtorisë së SHSKUK dhe Klinikës së Anesteziologjisë, në Mjekimin Intenziv të Klinikës Infektive ka kujdestaruar Anesteziologu, duke ndikuar kështu në rritjen e cilësis së shërbimeve shëndetësore. Shërbimet e mirëmbajtjes së higjienës ofrohen si shërbime të përbashkëta në kuadër të QKUK përmes kompanisë private të kontraktuar nga QKUK.Laborantët dhe teknikët e radiologjise janë punëtor te Biokimisë dhe Radiologjisë. Krahas vizitave dhe shërbimeve të zakonshme që janëofruarnë klinikë, kjo periudhë e raportimit karakterizohet:

 

-Me paraqitjen e pandemisë Covid 19, me ç’rast Klinika Infektivesi i vetmi institucionshëndetësor në nivel vendi nga muaji shkurt 2020 filloi me pranimin dhe trajtimin e rasteve të para të dyshimta. Nga muaji mars 2020 kur edhe u konfirmua rasti i parë Covid 19 Klinika Infektive deri në muajin qershor 2021 ishte Institucioni i vetëm që u morr me trajtimin e këtyre rasteve, duke u treguar si Klinika më e sukseshme dhe duke u rradhitur në mesin e vendeve me të sukseshme në menagjimin klinik të rasteve me këtë patologji me njëshkallë të ulët të vdekshmërisë. Pas muajit qershor 2020 për shkak të rritjes së numrit të rasteve në nivel vendi Klinika Infektive ka punuar me kapacitet të plotë duke u marrë me trajtimin e formave të rënda Covid 19. Gjatë kësaj periudha me përkrahjen e vazhdueshme të Drejtorisë së SHSKUK dhe Ministrisë së Shëndetësisë, në Klinikë kanë qenë të angazhuar vullnetarë mjek dhe infermierë si dhe infermierë nga Klinikat tjera të QKUK dhe Infektologë nga Spitalet Regjionale për kujdestari. Nga muaji korrik 2020 nga MSH janë punësuar edhe mjekë dhe infermierë me kontrata për shërbime të veçanta, të cilve ju perfundon kontrata me 14 Korrik. Në Klinikën Infektive dhe nga fundi i muajit tetor janë punësuar edhe mjek dhe infermier të financuar nga Banka Botërore te cilve ju ka skaduar kontrata ne muajin Qeshor. Klinika Infektive gjatë Pandemisë Covid 19 u ballafaqua me sfida të shumta, si në menagjimin klinikë të rasteve, në parandalimin dhe kontrollin e infeksionit brendaspitalor, në menagjimin e mjeteve të informimit me komunikata të vazhdueshme rreth gjendjes së pacientëve duke dhënë edhe mesazheve për ngritje të vetëdijes së popullatës për këtë sëmundje.

Megjithatë prezentime të rasteve në kolegjiumin e Klinikës Infektive u bënë 2 herë në ditë, në mbledhjet e kolegjiumit, ku u diskutuan sfidat në trajtim të të sëmurëve me COVID-19.

Numri i vogël i stafit shëndetësor e sidomos atij infermieror ka qenë një sfidë tjetër, pasi edhe përkundër ndihmës me staf shtesë nga Institucionet shtetëror, stafi I Klinikës ka qenë vazhdimisht I mbingarkuar.

Edhe përkundër pandemisë Klinika Infektive gjatë gjithë kësaj periudhe për asnjë moment nuk e ka ndërprerë dhënien e terapisë për rastet me hepatite kronike dhe HIV/AIDS, të cilët janë menagjuar nga Infektologët. Poashtu Klinika Infektive ka filluar me trajtimin bashkëkohor të rasteve me Hepatit C me DAA. Banat e tilla janë në Listën Esenciale të barnave të aprovuar por vetëm për rastet me Hepatit C pa Hemodializë por jo edhe atyre me Hemodializë.

Pacientët me sëmundje infektive jo Covid janë spitalizuar në Klinikat tjera të QKUK sipas patologjive që kanë patur, në bashkëpunim me mjekët tjerë të Klinikave gjegjëse.

Infrastruktura e klinikës është mjaft e mire, por për shkak të pandemisë Covid 19 dhe meqenëse Klinika ka operuar me kapacietet të plotëka paraqitur një nga sfidat kryesore në përballimin e fluksit të madh të pacientëve që kishin nevojë për trajtim spitalor.

Megjithatë, edhe përkundër kësaj shfrytëzimi racional ka bërë që asnjë pacient me gjendje të rëndë shëndetësore të mos refuzohet dhe të gjithë të marrin shërbimin e nevojshëm profesional.

Tabela nr. 1.Shfrytëzimi i kapaciteteve të shtretërve sipas reparteve

REPARTI

Nr. Shtretërve

Nr.pacientëve të liruar

Ditë mjekimi

Mesatarja/ditë

Shfrytëzimi %

A

18

232

1648

7.1

50.5%

B

22

183

1856

10.1

    46.6%

C

20

212

2165

10.2

59.8%

D

22

180

1833

10.1

46.0%

E

16

74

          624

8.4

21.5%

F

16

              163

          1397

8.5

48.2%

Intenziv

6

95

          720

           7.5

66.2%

Total

120

1139

          10243

8.8

                  48.3%

 

Gjate periudhes janar-qershor 2022 kemi pasur :

Vizita ne ambullanten e pranimit 5289

Vizita ne ambullanten specialistike 1691

Konsultime 1382

Te pranuar ne klinike 1130 pacient

Te liruar nga klinika 1138  pacient

Exitus 143 (prej tyre 81 ne mjekimin intenziv te klinikes infektive)

 

 

 

Ngritja profesionale e stafit të klinikës dhe përcjellja e të arriturave të reja në fushën e infektologjisëështë e vazhdueshme, edhe përkundër numrit të vogël të stafit mjekësor. Një gjë e tillë është arritur përmes pjesëmarrjes online tëstafit në konferencat e ndryshme ndërkombëtare të organizuara.

Për shkak të pamundësisë së organizimit të vizitave kryesore të rregullta prezentimet e rasteve me rëndësi tëtë veqantë në aspektin diagnostik dhe terapeutik janë bërë nëpër mbledhje të Kolegiumit.

Furnizimi i rregullt me barëna dhe material shpenzues mjekësor vazhdon të mbetet sfida kryesore pasi shpesh herë ka mungesa të barnave, ndër to më të rëndësishmet janë mungesat e antibiotikëve të caktuar dhe antiviralëve, substancave amino aktive, antikuagulantëve, etj.

Poashtu, problem paraqesin edhe kufizimet diagnostike, moskryerja e disa analizave serologjike, biokimike dhe të tjera në sektorin publik.

Sfidë të veçantë paraqet trajtimi dhe monitorimi i pacientëve me HIV/AIDS infeksion si pasojë e pamundësisë sëpërcaktimit të nivelit të CD4, ngarkesës virale dhe rezistencës antivirale, si dhe trajtimi i paceintëve që vuajnë nga Hepatiti kronik B dhe C për shkak të pamundësisë së gjenotipizimit, përcaktimit të PCR ADN /ARN dhe elastografisë hepatale në institucionet publike shëndetësore.

Sfidë tjetër është edhe mungesa e terapisë DAA për trajtimin bashkëkohor të rasteve me Hepatit C. Banat e tilla janë në Listën Esenciale të barnave të aprovuar vetëm për rastet me Hepatit C pa Hemodializë por jo edhe atyre me Hemodializë.

Resurset e limituara humane paraqesin poashtu një sfidë tjetër të vazhdueshme; ndihet mjaft shumë sidomos mungesa e infermierëve, ku është evidente nevoja e rritjes së numrit të tyre. Si pasojë e mungesës së infermierëve shpeshherë repartet operojnë vetëm me kryeinfermieren e repartit dhe infermieren e ndrrimit. Mungesa e infermierëve është e madhe pasi disa infermierë janë në moshë të shtyer dhe kanë probleme të shumta shëndetësore, disa janë në pushime të lindjes dhe disa infermier e kanë lëshuar Klinikën duke shkuar jashtë vendit. Mungesa e infermierëve vërehet sidomos gjatë kujdestarive pasi për një repart kujdestaron vetëm një infermier/e, me c’rast i duhet të kujdeset për 16-20 pacientë në repart. Sidoqoftë, kujdesi ndaj pacientëve, përfshirë edhe marrja e analizave dhe ordinimi i terapisë bëhet me rregull dhe në mënyrë profesionale nga ana e personelit mjekësor.Prandaj, edhe përkundër pranimit të 4 infermierëve të rinjë kjo ka qenëdhe vazhdon të mbetet një nga brengat kryesore të menaxhmentit të klinikës.

Nevoja e shtimit të numrit të personelit mjekësornë klinikë është potencuar vazhdimisht edhe në raportet paraprake, dhe është një sfidë që n’a përcjell prej kohësh.

Gjatë pandemisëKlinika Infektive ka përfituar edhedonacione, ku kanë dominuar materialet për Mbrojtje Personale të personelit shëndetësor (PPE), të cilat janë menagjuar nga Zyrja e donacioneve të SHSKUK. Nga QKUK në Klinikë janë sjellur monitora të rinj për matjen e 5 parametrave vital, pulsoksimetra finger dhe tabletop, tensiometra, termometra, 1 respirator mobil për Mjekimin Intenziv, aparate të EKG dhe vakum aspiratorë, aparat për analizë gazore e cila realizohet në Klinikë. Marrja e këtyre aparaturave ka ndikuar sadopak në ngritjen e nivelit të shërbimeve shëndetësore dhe përmirësimin e imazhit të Klinikës. Poashtu ka përfunduar renovimi i laboratorit tëMikrobiologjisë Klinike, donacion italian ku së shpejti pritet fillimi i punës. Hapja e laboratorit mikrobiologjik për Klinikën Infektive është me shumë domethënie duke patur parasysh që do të na ndihmojë që mostrat për ekzaminim mikrobiologjik do të futen

menjëherë në punim duke i rritur në këtë mënyrë kapacitetet diagnostike. 

Gjendja Momentale, (Nr i dhomave për pacient, për personel, nr i sallave, hapsira vepruese e klnikes, aparatura në dispozicion).

Klinika Infektive ka gjithsejt 59 dhoma me 120 shtretër në dispozicion(plus 8 shtretër në 3 dhoma në Kujdesin Intensiv sa kanë qenë në momentin e hapjes së kësaj njësie, mirëpo për momentin janë vetëm 4 shtretër, dhe 2 shtretër për raste emergjente sikur qëështë tani gjatë Pandemisë Covid 19). Puna në klinikë është e organizuar në reparte, ambulanca dhe kabinete. Janë gjithsejt 6 reparte, prej të cilave 4 reparte për trajtim të sëmundjeve të të rriturve dhe 2 reparte për fëmijë. Poashtu kemi edhe njësinë e kujdesit intensive. Gjatë pandemisë nga muaji Mars e tërë Klinika Infektive ka qenë e dedikuar për trajtimin vetëm të pacientëce Covid 19.

 

Më poshtë po japim strukturën e reparteve sipas patologjive që trajtojnë:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparti A

I.                   Hyrje : Të arriturat,  problemet  dhe sfidat gjate 6 mujorit  2022;

 

Gjate ketij 6 mujori  ne repartin A eshte bere nje pune  relativisht e madhe ne trajtimin e pacienteve

duke qene se ka pase nje fluks  te madh te pacienteve. Reparti ka 18 shtretёr.Gjatë 6 mujorit  vitit 2022 kemi pasur 232 pacient me 1648  ditë qëndrimi me shrytëzim të kapacieteve  50.5%.Gjatё kёsaj periudhe kanё pёrfuinduar me eksitus letalis 12 pacient .Qëndrimi mesatar në spital ka qenë 7.1 ditëPatologjia e cila ka dominuar gjate ketij viti ne kete repart ka qene: patologjia e traktit respirator,ka pasur edhe  paciente me COVID 19. Ne mendojme se ketyre pacienteve i eshte bere nje sherbim mjaft cilesor duke u bazuar ne kushtet,mundesite dhe kapacitetet tona.

 

Duke qene se reparti “A” eshte i dedikuar per trajtimin e STS perfshire ketu edhe pacientet me HIV AIDS gjate ketij viti  jemi furnizuar  mire me ARV.Ne kete vit jane paraqitur 4 raste te reja me HIV infeksion.

Pacientet me HIV/AIDS perkunder veshtiresive me pandemine jane kontrolluar dhe furnizuar vazhdimisht me terapi ARV.Tani i kemi nen mbikqyrje gjithsejt 50 paciente te infektuar me HIV infeksion dhe qe te gjithe jane nen TAR.

 

 

 

 

 

 

I.                   Reparti B: Hyrje: Të arriturat dhe sfidat gjatë 6 mujorittëvitit 2022.

Reparti "B" ështërepartpërtrajtimin e sëmundjettëmëlçisë, iktereve febrile, ethevehemorragjikevirale, e nërastemëtërrallaedhesëmundjevetjerainfektive, kryesishttëmoshësadulte.

Gjatë 6 mujorittëparë, Janar- Qershortëvitit 2022 nërepartin “B” janëtrajtuargjithsejt 183 pacientë me 1856 ditëqëndriminë total, apo mesatarisht 10.1 ditëqëndrimipërpacient, me shfrytëzimtëkapacitetitteshtretërveprej 46.6%.  Nga 183 rastetetrajtuaranërepart, kanëndërruarjetë 19 rastegjegj. vdekshmëriaishte 10.3 %, prejtyre, 31.6% janë me diagnozë Covid 19 dhe 31.6% gjendjespetike.

II.                Gjendjamomentale:

Reparti B ndodhetnëkatinpërdhesëtëKlinikës, ka 11 dhomapërpacientë me 22 shtretër, ka njëdhomëteintervenimitpërpersonelshëndetësor, njëdhomë-barnatorepërrepartdhenjëdhomëpërmarrjen e mostravepër EH.

Vijueshmëria e punësnërepart ka qenë e rregulltsinga ana e mjekëve, infermierëve, poashtuedhestafit jo mjekësor. Puna vazhdontëjetë e rëndë, me plot sfida, porfalëorganizimittëpunësdherespektimittëorarittëpunësnuk ka paturprobleme.

Orariipunësdhekryerja e detyravetëpunëseshterespektuarnëtërësingapersoneli.

Nërepartjanëtëangazhuar 3 mjek specialist (shefiirepartitdhe 2 specialistëtjerë) dhedyspecializant. Numriiinfermierëveështë 11 (1 kryeinfermiere, 1 me orar jo tëplotë-gjysmëorari, 1 infermiere e caktuarpërtrajtimambulantortëhepatiteve, 1 infermierenëpushimtëlindjes, 1 infermierenukështënëpunëpërshkaktëproblemeveshëndetësore ( pushimemjekësore), 1 infermierëparaditeporqëshpeshherëpërshkaktëproblemeveshëndetësoremungondhe 5 infermierëpërndërrime). Në 5 mujorin e parëkemipaturedhe 3 infermierë me kontratëpërshërbimetëveçantanga MSH tëpranuarpërPandeminë Covid 19. Mirëpo, nga data 4 Qershoriështëndërprerëkontratadhemungesa e tyreparaqet problem mjaftëtëmadhpërorganizimin e punës, pasi 1 infermierënëndërrimei ka mesatarisht 10-15 pacientë.

Furnizimi me barnadhe material shpenzuesmjekësorvazhdontëmbetetndërsfidatkryesore. Nëmungesëtëtyrepersonelishëndetësorështëidetyruartëkërkojngafamiljarët e pacientëveqët’iblejnëkëtobarna. 

 

 

 

Reparti C: 1.  Hyrje.(tëpërbledhnitëarriturat,  problemetdhesfidat).

Nё repatin C tё klinikёs Infektive janё trajtuar pacientёt me sёmundje tё:

 

·         Sistemit Nervor Qendror,

·         Sistemit Respirator,

·         Sistemit Gastroitestinal,

·         Sёmundjet e Sistemit Urogjenital dhe s

·         Sёmundje tjera si Mononukleoza infektive, Lymphadenitet.

 

Reparti ka 22 shtretёr..Gjate ketij 6 mujori jan trajturar pacienta me patologji te lartecekura zakonisht te  moshave pediatrike .Gjatë 6 mujorit  vitit 2022 kemi pasur 212 pacient me 2165  ditë qëndrimi me shrytëzim të kapacieteve  59.8%.Gjatё kёsaj periudhe kanё pёrfuinduar me eksitus letalis 2 pacient .Qëndrimi mesatar në spital ka qenë 10.2 ditë.

 

 

 

 

Reparti D:

1.            Hyrje

Reparti "D" është i dizajnuar si repart pediatrik në të cilin trajtohet patologjia e sistemit gastrointestinal, sëmundjet respiratorike, sëmundjet ekzantematike, hepatike dhe zoonozat tek fëmijët. Si i tillë ka funksionuar deri nëmars të vitit 2020, kur për shkak të pandemisë COVID-19, sikur edhe repartet tjera në Klinkën Infektive edhe reparti D u shëndërrua në repart për diagnostikim dhe trajtim të të sëmurëve me COVID-19.

Sikur edhe viteve të kaluara, në repart u realizuan vizita të rregullta ditore dhe mbikqyrjae vazhdueshme e pacientëve. Për shkak të specifikave të infeksionit me SARS-CoV-2, vizitat kryesore të organizuara viteve të kaluara një herë në javë me pjesëmarrje të të gjithë kolegjiumit të Klinikës Infektive, nga muaji mars i vitit 2020 nuk u organizuan. Megjithatë prezentime të rasteve në kolegjiumin e Klinikës Infektive u bënë 2 herë në ditë, në mbledhjet e kolegjiumit, ku u diskutuan sfidat në trajtim të të sëmurëve me COVID-19. Në6 mujorin e parë të vitit 2022 në repartin Djanë ofruar shërbime për pacientët e diagnostikuar me COVID-19, duke përfshirë kujdesin profesional në drejtim të kryerjes së procedurave diagnostike dhe terapeutike me kohë, komunikimin dhe qasjen etiko-profesionale të personelit, si dhe aplikimin e masave të përgjithshme preventive për parandalimin e përhapjes së infeksionit me SARS-CoV-2. Poashtu gjate gjashtemujorit te pare te vitit 2022 ne repartin D u trajtuan edhe te semure me semundje tjera infektive joCOVID.

Vlen tëpërmendetqë gjatëgjashtemujorit të parë tëvitit 2022 kemi pasur bashkëpunim profesional dhe korrekt edhe me specialistë të fushave tjera, veçanërisht me ata të fushës së nefrologjisë, endokrinologjisë, mikrobiologjisë, kardiologjisë, gastroenterologjisë, kirurgjisë vaskulare dhe abdominale,kjo sepse të sëmurët ishin kryesisht të moshuar dhe me sëmundje kronike, por edhe sepse vet sëmundja COVID-19 është një sëmundje multisistemike që përcillet me çrregullime endokrinologjike, kardio-vaskulare, trombembolike, etj. Shumica e të spitalizuarve në repartin D nëgjashtemujorin e parë të vitit 2022janë shëruar plotësisht. Megjithatë gjatëkësaj periudhe kemi regjisutruar5 raste të vdekjes, prej tyre vetem 1 pacient me COVID-19 pa perfunduar letalisht, rastet tjera te vdekjes ishin nga semundjet tjera infektive.

 

Në aspektine infrastrukturës reparti është në gjendje të mirë për sa i përket dhomave dhe nyjeve sanitare si hapësira. Dezinfektimi i hapësirave të repartit vazhdon të bëhet në baza ditore. Reparti D disponon me gjithsej 9 dhoma me lidhje qendrore në oksigjen qe nga viti i kaluar, gje kjo e cila ka lehtesuar menaxhimin e pacienteve me insuficience respiratore te shkaktuar nga COVID-19.

2.         Gjendjamomentalenërepart

Reparti D ka 12 dhoma, me gjithsej 25 shtretër në dispozicion, por për shkak të problemeve infrastrukturore (mungesës së toaletit për pacientë, mungesës së çasjes nga jashtë ndërtesës, dhe problemeve sanitare: rrjedhjes së ujit dhe problemeve elektrike) njëra dhomë me 3 shtretër nukështë shfrytëzuar për spitalizim të pacientëve.

Personeli i repartit ka në dispozicion vetëm një hapësirë e cila ka shërbyer në të njëjtën kohë edhe si dhomë e intervenimit të repartit por edhe për punën administrative të kryeinfemrieres dhe nevojave tjera të repartit. Nga viti 2020, në kuadër të repartit D është funksionalizuar edhe barnatorja e repartit.

Sa i përket hapësirës së mjekëve duhet cekur se mjeket e repartit janë ballafaquar edhe me mungesë hapësire adekuate, sidomos për kryerjen e fletëlëshimeve pasi ndajnë hapësirën  (dhomën) e përbashkët edhe me kolegë tjerëdhe kanë vetëm një kompjuter në dispozicion për kryerjen e fletëlëshimeve.

Reparti D disponon me 3 koncentrator të oksigenit, 18 monitora + 2 monitora të vegjël V6 që masin 2 parametra (SO2 dhe PQ), 1 aparat për EKG, 3 stetoskopa, 3 manzheta për të rritur dhe 4 manzheta pediatrike për matje të TA, 3 aparate për inhalatim.

 

Reparti E: Gjate 6 mujorit  2022 ka trajtuar vetem pacienta me Covid -19. Ky repart ka në dispozicion 7 dhoma me 14 shtretër, ku një dhomë me dy shtretër ka qenë e dedikuar për pacientët Covid 19 që kanë nevoj për Hemodializë, një dhomë për personel, një barnatore. Nga muja mars i vitit 2020 deri ne qershorë ka pasur pacient te dyshimit me covid-19, ndërsa nga muaji Qershorëvazhdon ti trajtoj rastet e konfirmuara me Covid 19. Qëndrimi mesatar në spital ka qenë 8.4  ditë me 624 dite mjekimi.Gjatë periudhës kohore janar-qershor  2022, periudhës me COVID19 kemi pasur 74 pacient me 624 ditë shërimi,exitus 13 pacient. Vlen te permendur se Reparti E ka qene si repart per pacient para intenzives dhe me qe ishte afer Mjekimit Intenziv  dhe kishte dhomen e hemodializes ku behet hemodializimi nga mjeket Nefrolog,kan graviduar  kryesishte pacientet para se te futeshin ne mjekimin intenziv.(UD shefi i repartit Dr mr sci Arben Vishaj)

Rep E prej fillimit te shtatorit 2021 eshte shendrruar ne mjekim intenziv kur nuk kemi hapsir ne mjekimin intenziv te klinikes infective te cilin e kan udhehequr Anesteziologet e KAM it

 

Reparti F:

 

I.                     Hyrje:

Të arriturat dhe sfidat gjatë vitit 2022. Në Repartin F të Klinikës Infektive gjatë Gjashte mujorit të parë nga 01/01/2022 deri më 30/06/2022 janë trajtuar 163 pacientë me 1397 ditë qëndrimi në total, apo mesatarisht 8.5 ditë qëndrimi për pacient. Gjatë muajve Janar-Prill të vitit 2022, reparti ynë trajtoi kryesisht pacientët me COVID-19 gjithsej 79 me 619 ditë mjekimi dhe 6 raste me përfundim fatal.  Dy muajt e fundit reparti është destinuar për trajtimin e gjendjeve septike dhe infeksioneve të SNQ. Përpos pacientëve me COVID-19 janë trajtuar edhe 84 raste jo covid me 5 raste me përfundim fatal. Reparti F është repart i përcaktuar për trajtimin e Gjendjeve Febrile dhe Zoonozave, por për shkak të pandemisë COVID-19, reparti ynë vazhdon pranimin dhe mjekimin e të sëmurëve me COVID-19.

 Në repart është organizuar puna ekipore për mjekimin e të sëmurëve me Covid 19, marrja e masave mbrojtëse dhe respektimi i tyre për të menjanuar mundësine e infeksioneve mbrendaspitalore. Deri më tani, i tërë stafi i repartit janë vaksinuar me nga dy dhe tri doza të vaksinave Anti SarsCov 2. Dy mjekë të repartit përfshirë edhe shefen patën reinfeksion me Sars-Cov 2.

 

II.                   Gjendja momentale: Reparti F ndodhet në katin e dytë të klinikës dhe ka 8 dhoma me gjithsej 16 shtreter, ka një dhome të intervenimit dhe një dhome e cila shërben si depo e barnave. Gjatë periudhës së Covid 19 Pandemisë, dhoma e parë e repartit ështe shëndrruar në dhomë për stafin infermior për përgaditjen e terapisë për të sëmurët me Covid 19 dhe marrjen e masave të izolimit kundër infeksionit nazokomial. Vijueshmëria e punës në repart ka qenë e rregullt si nga ana e mjekëve, infermierëve, poashtu edhe stafi jo mjekësor. Është respektuar organizimi i punës ekipore dhe masat e nevojshme mbrojtëse. Orari i punës dhe kryerja e detyrave të punës është respektuar në tërësi nga personeli. Në repart janë të angazhuar 3 mjek specialist (shefi i repartit dhe 2 specialistë tjerë), si dhe 1 mjek në specializim. Numri i infemiereve është 7, motra kryesore, dy paradite dhe nga një në ndrrime 12 orëshe. 4 infermiere te pranuara me kontratë të përkohëshme gjatë pandemisë nga Ministria e Shëndetësisë na ndihmuan gjate 4 muajve të parë, ndërsa nuk punojnë më për shkak të ndërprerjes së kontratës së punës nga MSH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjekimi Intenizv

 

Ne repartin e Mjekimit Intenziv te Klinikes Infektive jane trajtuar pacientet me semundje:

 

·         Covid 19

·         Sistemi Respirator

·         Sepsa

·         Semundje te SNQ

 

Reparti ka 6 shtreter. Gjate kesaj periudhe kohore te funksionit te Klinikes Infektive Mjekimi Intenziv eshte marre kryesisht vetem me rastet e renda kur jane perkeqesuar dhe eshte dashur perkrahje ventilatore qofte me CPAP maske apo intubim.

 

Gjate periudhes gjashte mujorit te viti 2022, ka pasur 95 paciente te pranuar me dite qendrimi 720 dite me shfrytezim rreth 66.2%. Numri i eksitueseve per kete periudhe ka qene 81 paciente apo 85.2%.

Exitusat kane qene Covid 51 raste, Infiltratio pulmonum 4 raste, Meningoencefalitis ac. 4 raste, Sepsis 13 raste, Shok septik 2 raste, Coma cerebri 1 rast, Ca vesica urinariae 1 rast, insuff. Respiratoria 1 rast, infiltratio pulmonum 1 rast, meningoencefalitis purulenta 3 raste.

Qendrimi mesatar per 3 mujorin e fundit ka qene 8.7 dite.

 

Gjendja Momentale ne njesi (numri i dhomave per pacient, per personel, hapesira vepruese te repartit, aparatura ne dispozicion)

 

Gjate periudhes Janar – Qershor, Mjekimi Intenziv ka kete numer te personelit shendetesor: Specialista Infektolog 1 (Specialisit tjeter ne trajnim ne MIQ),Specializanta te Infektives 2,Infermier 7 (5 jane ne ndrrime dhe 2 infermiere paradite).

 

III.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulanca e pranimit ka gjithsej 3 dhoma në dispozicion (secila me nga 1 shtrat) për ekzaminimet dhe vizitat e nevojshme të pacientëve qëpër herë të parë vijnë në Klinikën Infektive, Përmes kësaj zyreje, poashtu bëhen të gjitha pranimet (spitalizimet) e pacientëve në Klinikën Infektive. Poashtu ka një dhomë-barnatore për pranim (UD shef  Dr Gëzim Morina).

Ambulanca specialistike ka në dispozicion 1 dhomë (1 shtrat) për vizita mjekësore (UD shef dr.Albina Ponosheci Biqaku ).

Kabineti i ultrazëritdhe biopsisë së mëlqisë: punon 5 ditë në javë vetëm gjatë orarit të punës. Këtu bëhen ekzaminimet ehosonografike, kryesisht të abdomenit, të pacientëve të spitalizuar në klinikë, atyre ambulantor, por edhe të pacientëve nga Klinika e Dermatovenerologjisë sipas nevojës. Në rast indikacioneve kryhen biopsitë e mëlqisë për pacientë të Klinikës Infektive si dhe për Klinikat tjera.

Barnatorja e Klinikës Infektive: me rregullimin e hapësirave të reja të barnatores është bërë e mundur një ruajtje, distribuim dhe menaxhim shumë më profesional i barnave për nevoja të klinikës.

Laboratori- në kaudër të klinikës funskionon laborarori i cili punon 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, ku kryhen analizat themelore si, ato hematologjike, të urinës analizat citologjike të lëngut trunoshpinor, statusi acidobazik. Poashtu bëhen edhe ngjyrosjet e preparateve të gjakut dhe ekzaminimet tjera të likvorit sipas nevojës (Ud shef, Dr Arjeta Zogaj Berisha).

Qendra për Këshillim dhe Testim Vullnetar për HIV/AIDS: bëhet testimi i klientëve për HIV infesksion përmes rapid testeve, si dhe këshillimet e nevojshme para dhe pas testimit.   

Vijueshmëria e punës në Klinikë është e rregullt si nga ana e mjekëve poashtu edhe nga infermierët. Orari i punës dhe kryerja e detyrave të punës respektohet në tërësi nga personeli.

Në klinikëpunojnë 25 mjek specialist (22 Infektolog dhe tre mjekë Mikrobiolog). Gjatë ktij viti ka qenë në Klinikë 1 Infektolog nga SR Ferizaj, ndërsa nga muaji Tetor ka ardhur edhe 1 Infektolog nga SR Mitrovicë. Gjatë pandemisë Covid 19 do të jenë si përforcim.Numri i përgjithshëm i infermierëvenë klinikë është 63.

Nga aspekti i infrastrukturës klinika është në gjendje realtivisht të mirë për sa i përket dhomave dhe nyjeve sanitare si hapësira. Vazhdon të mbetet nevojë pajisja me inventar përcjellës (tavolina, karrika, ormane për pacientët, etj.) për 4 reparte pasi dy reparte janë të paisura.

 

 

 

Nr i dhomave për pacient

59 dhoma dhe MI me 3 dhoma 

Nr i dhomave për personel

30

Nr i sallave operative

 

Hapsira vepruese e klinikës m²

Afërsisht  5000m2

Aparatura funksionale në dispozicion (shto më poshte emërtimet)

Shëno numrin

Ultrasonografi

3

EKG

10

Respirator

35 Respiratore statik tip Drager dhe 3 Respirator mobil tip Drager (njeri jo funksionale),

Defibrilator

1

Shiringa pompa

38

 Laringoskopa

5 (2 videolaringoskop dhe 3 Laringoskopa klasik

Infuziomata

38

Aspirator

11

Monitor  dhe pulsoksimetra tablet

Rreth  100

Sterilizator

2

Inhalator

3

Oksigjen koncentrator

18

Aparat për St acidobazik

2

Aparaturat e Lab Hematologjik dhe Radiologjik i posedon Njësia përkatëse.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Burimet njerëzore

2.1.            Struktura udhëheqëse (drejtor, shefa te reparteve, kyreinfermier, kryeinfermier te reparteve)

Sherbimi/

Reparti

Drejtori

Shefat të

Njësive

Mjekë spec

Mjekë në spec

Kryeinfermiere e klinikes

Krye-infermiere

Infermiere

Instrumentare

Punëtor tjerë

Gjithsej

Sherbimi/

Reparti

Drejtori

Shefat të

Njësive

Mjekë spec

Mjekë në spec

Kryeinfermiere e klinikes

Krye-infermiere

Infermiere

Instrumentare

Punëtorë tjerë

Gjithsej

Struktura udhëheqëse

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Reparti A

 

1

3

2

 

1

5

 

 

12

Reparti B

 

1

3

2

 

1

6

 

 

13

Reparti C

 

1

2

3

 

1

5

 

 

12

Reparti D

 

1

2

2

 

1

6

 

 

12

Reparti E

 

1

1

3

 

1

3

 

 

9

Reparti F

 

1

1

2

 

1

6

 

 

11

Mjekimi Intenziv

 

1

1

2

 

1

8

 

 

13

Ambulanta e pranimit

 

1

 

 

 

1

8

 

 

10

Laboratori hematologjik i Klinikës

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Mikrobiologjia Klinike

 

1

2

 

 

 

 

 

 

3

Amb.spec. Eho.Rentgen Kuzh Dietale 

 

1

 

 

 

1

5

 

 

7

Gjithsej

1

11

14

17

1

9

52

 

 

105

˟ 1 Mjekë në specializim në vitin e fundit  dhe 1 Infektolog është në trajnim nga SR Ferizaj deri në perfundim te Pandemis ndërsa nga muaji Tetor 1 Infektolog nga SR Mitrovicë. Nnr i punëtorëve në listën e rogave të Klinikës është 96.

 

 

 

 

 

2.2  Struktura organzimit të kujdestarive dhe punës se natës

Sherbimi

Mjekë specialistë

Mjekë në specializim

Infermirere

Punëtorë tjerë

Gjithsej

Kujdestarë

3  Infektolog

2ose 3 Specializanta

16

1 laborant1 anesteziolog

22

Punë me ndërrime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 List e mjekeve specialist dhe specializimi 

Nr

EmriMbiemri

Mosha

Specializimi

Ekspertiza

Ekspertiza

Ekspertiza

Ekspertiza

…..

1

Dr Arben Vishaj

1974

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

ECHO Abd.

Biopsia e mëlqisë

 

2

Dr Lindita Ajazaj Berisha

1973

Infektologe

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

3

Dr Shemsedin Dreshaj

1959

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

Deputet

4

Dr Sadije Namani

1959

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

5

Dr Arjeta Zogaj Berisha

1967

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

6

Dr Valbon Krasniqi

1972

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

7

Dr Murat Mehmeti

1969

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

ECHO Abd.

 

 

8

Dr Izet Sadiku

1968

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

Drejtor ne drejtorin e shendetesis ne Prishtine

9

Dr.Albina Ponosheci Biqaku

1978

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

10

Dr Hatixhe Gashi

1965

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

11

Dr Vera Ndrejaj

1969

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

12

Dr.Bahrie Hali

1971

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

13

Dr Gëzim Morina

1975

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

14

Dr. Arbana Kasumi Shala

1975

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

15

Dr.Veli  Rexha

1977

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

16

Dr .Ajete Aliu Bejta

1977

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

17

Dr.Nderim Hasani

1972

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

ECHO Abd.

 

 

18

Dr.Luljeta Hasani

1976

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

19

Dr.Teuta Mustafai

 

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

20

Dr  Njomza Geca

1980

Infektolog

Punk.Lumb.

Punk.Abd.

 

 

 

21

Dr Blerta Haraqia Polloshka

1977

Infektologe

Punks.Lumb

Punks.Abd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Dr Aferdita Alaj

1972

Mikrobiologe

 

 

 

 

 

23

Dr Fikrije Misini

1974

Mikrobiologe

 

 

 

 

 

24

Dr Greta  Lila

1981

 

Mikrobiologe

 

 

 

 

 

 

 

25

Dr Lirim Tafilaj ˟

 

Infektolog

Punks Lumb

Punks Abd.

 

 

 

26

Dr Visar Gashi

 

Infektolog

Punks Lumb

Punks Abd

 

 

 

27

Dr.Petrit Shatri

 

Specilizant

 

 

 

 

 

28

Dr.Blend Zenelaj

 

Specilizant

 

 

 

 

 

29

Dr.Dukagjin Zeqiraj

 

Specilizant

 

 

 

 

 

30

Dr.Kreshnik Imeri

 

Specilizant

 

 

 

 

 

31

Dr.Arianit Bytyqi

 

Specilizant

 

 

 

 

 

32

Dr.Arta Maliqi

 

Specilizant

 

 

 

 

 

33

Dr.Besa Zogaj

 

Specilizant

 

 

 

 

 

34

Dr.Arbresha Bersisha

 

Specilizant

 

 

 

 

 

35

Dr.Rreze Hoti

 

Specilizant

 

 

 

 

 

36

Dr.Besarta Thaqi

 

Specilizant

 

 

 

 

 

37

Dr.Fjorda Berisha

 

Specilizant

 

 

 

 

 

38

Dr.Drita Krasniqi

 

Specilizant

 

 

 

 

 

39

Dr.Mimoza Begolli

 

Specilizant

 

 

 

 

 

40

Dr.Armend Rexhepi

 

Specilizant

 

 

 

 

 

41

Dr.Bekim Reshani

 

Specilizant

 

 

 

 

 

42

Dr.Faton Qollapeku

 

Specilizant

 

 

 

 

 

43

Dr.Jehona Krasniqi

 

Specilizant

 

 

 

 

 

44

Dr.Gramos Bunjaku

 

Specializant

 

 

 

 

 

Dr Lirim Tafilaj  Infektolog në trajnim në Klinikën Infektive nga SR Ferizaj dhe Dr Visar Gashi nga SR Mitrovice

 

 

2.4.Lista e infermiereve

Nr

Emri Mbiemri

Mosha

 

1

Adelina Bytyqi

1991

Pushim shtatzanis

2

Arlinda Ahmeti

1976

 

3

Advije Z. Kastrati

1974

 

4

Aferditë Deliu

1975

 

5

Arbnore Kuqica

1993

 

6

Amire Abazi

1981

 

7

Antigona Millaku

1983

 

8

Arberie B.Gjinofci

1982

 

9

Arbërore Mërlaku

1991

 

10

Bukurije Tahiri

1960

 

11

Gezim Morina

1991

 

12

Mirvete Demolli

 

 

13

Elmerina Rrustemaj

1984

 

14

Emine N.Musa

1989

 

15

Zyrafete Hulaj

1962

 

16

Ferid Hasani

1981

 

17

Fetije Hyseni

1978

 

18

Fitim Havolli

1982

 

19

Venera  Qerimi

1997

 

20

Ylfete Idrizi

1959

 

21

Ganimete Sopjani

1969

 

22

Gjejron Sh.Pllana

1959

 

23

Habibe Babatinca

1981

 

24

Halide Babatinca

1966

 

25

Hagjere Asolli

1969

 

26

Hazbije Isufi

1978

 

27

Ibadete Mjeku

1979

 

28

Ilir Berisha

1983

 

29

Imer Ajeti

1961

 

30

Kimete Muja

1960

 

31

Kimete Musliu

1969

 

32

Lëndita Strana

1983

 

33

Luljeta Krasniqi

1974

 

34

Malbora Geci

1978

 

35

Vlorë Emini

1940

 

36

Marigona Haziri

1991

 

37

Mehdi Sokoli

1970

 

38

Merlina Dalipi

1985

 

39

Miradije Imeri

1972

 

40

Naime Rrustemi

1980

 

41

Naser Rrustemaj

1960

 

42

Natyrë Asllani

1981

 

43

Nebahate Ajnuni

1983

 

44

Nurije Dragusha

1968

 

45

Osman Ismaili

1981

 

46

Pranvera Krasniqi

1981

 

47

Remzije Mehmeti

1976

 

48

Vlora Hysiqi

1981

 

49

Safete Mirashi

1957

 

50

Salihe Shala

1963

 

51

Sanije Jusufi

1960

 

52

Selvete Canolli

1976

 

53

Shehide Beqiri

1958

 

54

Sheherzade G.Bislimi

1973

 

55

Shpresa Krasniqi

1963

 

56

Shqipe K.Hasani

1981

 

57

Shqipe Kadriu

1970

 

58

Shukrije Berisha

1975

 

59

Sofije Berisha

1984

 

60

Syzana Ujkani

1984

Pushim te shtatzenise

61

Tefta  Hyseni

1981

 

62

Valdete Reqica

1976

 

63

Vildane Vata

1983

 

64

 

 

 

65