• Emergjenca

    +381 38 500 600
  • Lagjia e spitalit

    Prishtine, 10000
  • I hapur

    24/7

 

Lista e ndihmesave  Ortoprotetike që prodhohen në SHKOP

Indikacionet gjenerale dhe pershkrimi teknik i shkurtër 

 

 

 

Kjo listë përmban emrat, indikacionet e përgjithëshme dhe përshkrimin e shkurtët teknik të secilit lloj të ndihmesës që prodhohet në Qendrën Orto-Protetike.

 

I.  Ndihmesat oropedike

Këpucët ortopedike janë ndihmesa që shërbejnë për korrigjim, kompenzim ,të evitojnë dhimbjet në shputa, deformimet dhe jostabilitetin. 

 

1.  Këpucët ortopedike

Indikacionet e pergjithëshme: Korigjimi dhe kompenzimi I deformimeve të shputave. 

Nevoja për ripaisje: Një herë në vit për të riturit dhe dy apo tri herë në vit për fëmijët.

Përshkrimi teknik: Prodhohen sipas masës me matje apo me allqi.. Bilaterale. Prodhohen nga lëkura, por nganjëherë edhe me shtesa metalike për t’u ngjitur me ortozë.

 

2.  Shtojcat për kompenzim tek shkurtesa e gjymtyrës

Indikacionet e pergjithëshme: kompenzim I shkurtesës së këmbës

Nevoja për ripaisje: Një herë në vit për të riturit dhe dy apo tri herë në vit për fëmijët.

Përshkrimi teknik: unilaterale. Prodhohet nga goma apo tapa.

 

3.  Stojcat ortopedike( 1 parë)

Indikacionet e pergjithëshme: dhimbje apo abnormalitete statike dhe dinamike të pjesës plantare të shputës.

Nevoja për ripaisje: Një herë në vit për të riturit dhe dy apo tri herë në vit për fëmijët.

Përshkrimi teknik: Prodhohet nga lëkura apo material I butë (tapë, shkumë, plastikë) në bazë të gjurmës së shputës së pacientit.

 

4.  Reparimi I këpucëve ortopedike

Reparimi I këpucëve të dëmtuara.realizohet mvarësishtë nga dëmtimi. 

 

5.  Ndihmesat e lëkurës për amputimet e  Chopart / Symes

Indikacionet e pergjithëshme: amputimi parcial I shputës (Chopart) apo disartikulimi në artikulacionin talo-crural (Symes). Ndihmesat nga lëkura aplikohen te të moshuarit dhe ata më pak aktiv apo me probleme të lëkurës.

Nevoja për ripaisje: Një herë në vit për të riturit dhe dy apo tri herë në vit për fëmijët.

Përshkrimi teknik: Lëkurë

 

 

 

II.  Ndihmesat protetike

1.  Protezë definitive mbi gju – gjuri I lirë – pacienti aktiv apo I rëndë

Indikacionet e përgjithëshme: paisja e pacientëve me amputim mbi gju apo disartikulim në gju. Ky model indikohet për pacientët aktiv, të rinjë, të aftë ta kontrollojnë gjurin e lirë apo pacientët e rëndë ( mbi 70 kg)

Nevoja për ripaisje: Çdo 3 vite për të rriturit, 1 apo 2 herë në vit për fëmijët.

Përshkrimi teknik: hizne e laminuar. Artikulacioni i gjurit i lirë. Strukturë endoskeletare me kozmetikë.

 

2.   Protezë definitive mbi gju – gjuri I bllokuar – pacient aktiv ose I rëndë

Indikacion i përgjithshëm: paisja e pacientëve me amputime mbi gju apo disartikulim në gju. Ky lloj indikohet te ata pacient që vështirë e kontrrollojnë gjurin, por janë mjaft aktiv dhe të rëndë mbi 70 kg.

Nevoja për ripaisje: Çdo 3 vite për të rriturit, 1 apo 2 herë në vit për fëmijët.

Përshkrimi teknik: hizne e laminuar. Gjuri i bllokuar. Strukturë endoskeletale me kozmetikë.

 


3.  Protezë definitive mbi gju – gjuri I lirë – pacientët më të moshuar dhe të lehtë

Indikacion i përgjithshëm: paisja e pacientëve me amputime mbi gju apo disartikulim në gju. Ky lloj indikohet te ata pacient që lehtë e kontrrollojnë gjurin, të lehtë (nën 70 kg) dhe me aktivitet mesatar.

Nevoja për ripaisje: Çdo 3 vite për të rriturit, 1 apo 2 herë në vit për fëmijët.

Përshkrimi teknik: hizne e laminuar. Gjuri i lirë. Strukturë endoskeletale me kozmetikë.

 

4.  Protezë definitive mbi gju – gjuri I bllokuar – pacientët më të moshuar dhe të lehtë

Indikacion i përgjithshëm: paisja e pacientëve me amputime mbi gju apo disartikulim në gju. Ky lloj indikohet te ata pacient që vështirë e kontrrollojnë gjurin, të lehtë (nën 70 kg) dhe me aktivitet jo të mjaftueshëm.

Nevoja për ripaisje: Çdo 3 vite për të rriturit, 1 apo 2 herë në vit për fëmijët.

Përshkrimi teknik: hizne e laminuar. Gjuri i bllokuar. Strukturë endoskeletale me kozmetikë.

 

5.  Protezë definitive nën gju

Indikacion i përgjithshëm: paisja e pacientëve me amputime nën gju.

Nevoja për ripaisje: Çdo 3 vite për të rriturit, 1 apo 2 herë në vit për fëmijët.

Përshkrimi teknik: hizne e laminuar. Gjuri i bllokuar. Strukturë endoskeletale me kozmetikë.

 

6.   Protezë Chopart / Symes

Indikacion i përgjithshëm: paisje për pacientët me amputim parcial të shputës (Chopart) apo disartikulim në artikulacionin talo-krural (Symes). Kjo ndihmesë e laminuar indikohet te pacientët aktiv Nevoja për ripaisje: Çdo 3 vite për të rriturit, 1 apo 2 herë në vit për fëmijët.

Përshkrimi teknik: e laminuar

 

7.  Proteza per disartikulim të kërdhokullës

Indikacion i përgjithshëm: paisje për pacientët me disartikulim në artikulacionin kokso-femural

Nevoja për ripaisje: Çdo 3 vite për të rriturit, 1 apo 2 herë në vit për fëmijët.

Përshkrimi teknik: prodhohet nga hizna plastike polipropilenike. Artikulacionet e kerdhokullës dhe gjurit të lira. Strukturë endoskeletale me kozmetikë.

                                                           

 

8.  Protezë e përkohëshme mbi gju – gjuri I lirë

Indikacion i përgjithshëm: paisja e pacientëve me amputime mbi gju apo disartikulim në gju. Ky lloj indikohet te ata pacient që janë të rinjë, shumë aktiv dhe të aftë per t’a kontrolluar gjurin në fazat e hershme.

Proteza  e përkohëshme vendoset disa javë pas intervanimit(amputimit), me qëllim që të siguroj rehabilitimin e hershëm derisa cungeli mer formën definitive. Paisja me proteza definitive bëhet pas 3-8 muajsh.

Përshkrimi teknik: hizne e plastike polipropilenike. Gjuri I lirë. Strukturë endoskeletale.

 

9.   Protezë e përkohëshme mbi gju – gjuri I bllokuar

Indikacion i përgjithshëm: paisja e pacientëve me amputime mbi gju apo disartikulim në gju. Ky lloj indikohet më së shpeshti për protetizimin e përkohshëm të amputimeve nën gju.

Proteza  e përkohëshme vendoset disa javë pas intervanimit ( amputimit), me qëllim që të siguroj rehabilitimin e hershëm derisa cungeli mer formën definitive. Paisja me proteza definitive bëhet pas 3-8 muajsh.

Përshkrimi teknik: hizne e plastike polipropilenike. Gjuri i bllokuar. Strukturë endoskeletale.

 

 

10.  Protezë e përkohëshme nën gju

Idikacion i përgjithshëm: paisja e pacientëve me amputime nën gju.

Proteza  e përkohëshme vendoset disa javë pas intervanimit (amputimit), me qëllim që të siguroj rehabilitimin e hershëm derisa cungeli mer formën definitive. Paisja me proteza definitive bëhet pas 3-8 muajsh.

Përshkrimi teknik: hizne dynakast. Strukturë endoskeletale.

 

 

 

 

11.  Reparimi I protezave

Reparimi I protezës së dëmtuar realizohet mvarësishtë nga dëmtimi.

 

 

 

III.  Ndihmesat ortotike

1.  Orteza AFO

Indikacion i përgjithëshëm:   paralizë apo insatbilitet i shputës apo/dhe artikulacionit talo-crural.

Përshkrimi teknik: metal, i mbështjellur me lëkurë. Zakonisht i shoqëruar me këpucë ortopedike.

 

2.  Orteza plastike peroneale

Indikacion i përgjithëshëm: paralizë e shputës apo/dhe artikulacionit talo-crural.

Përshkrimi teknik: plastikë

 

3.  Ortoza KAFO

Indikacion i përgjithëshëm: paralizë apo insatbilitet i gjurit (me apo pa paralizë të shputës/ artikulacionit talo-crural.

Përshkrimi teknik: metal + lëkurë ose plastikë + metal, me gju ortotik të bllokuar.

 

4.  Ortozat HKAFO

Indikacion i përgjithëshëm: paralizë apo insatbilitet i kërdhokullës, gjurit (me apo pa paralizë të shputës/ artikulacionit talo-crural.

Përshkrimi teknik: metal + lëkurë ose plastikë + metal, me gju dhe artikulacion të kërdhokullës të bllokuar.

 

5.  Rrypat e Pavlikut

Indikacion i përgjithëshëm:  treatmani I fëmijëve me deformime kongjenitale të kërdhokullave. 

Përshkrimi teknik: zakonisht bilateral – prodhohen nga materiali i butë (lëkurë apo traka ngjitëse)

 

6.  Atalanta aparati

Indikacion i përgjithëshëm:  treatmani i fëmijëve me deformime kongjenitale të kërdhokullave ( seriozitet mesatar i deformimit). 

Përshkrimi teknik: zakonisht bilateral , metalik, të mështjellura me lëkurë

 

7.  Hilgirajner aparati

Indikacion i përgjithëshëm:  treatmani i fëmijëve me deformime kongjenitale të kërdhokullave ( rastet serioze). 

Përshkrimi teknik: zakonisht bilateral , metalik, të mështjellura me lëkurë.

 

8.  Longetat per parakrah dhe dorë

Indikacion i përgjithëshëm: mënjanimi i dhimbjeve, trajtimi apo prevenimi i deformimeve në dorë/parakrah, te sëmundjet neurologjike, traumat apo sëmundjet reumatizmale.  

Technical description: made from plastic.

 

9.  Mider Shkarkues

Indikacion i përgjithëshëm: Korset për shkarkim të peshës në boshtin kurrizor.

Përshkrimi teknik: Prodhohet nga metali dhe e mbështjellur me lëkurë.

 

10.  Pektus aparati

Indikacion i përgjithëshëm: deformim I sternumit , pectus carinatus

Përshkrimi teknik;  metal

 

11.  Korset për kifozë

Indikacion i përgjithëshëm: tretmani i kifozave

Përshkrimi teknik;  metal

 

 

12. Korset plastik (TLSO,LSO)

Indikacion i përgjithëshëm: tretmani i skoliozave

Përshkrimi teknik;  plastikë

 

13.  Qafore Thomas-I

Indikacion i përgjithëshëm: stabilizimi i frakturave apo dislokimeve të unazave cervikale

Përshkrimi teknik;  prodhohet nga materiali i butë (shkumë apo shpuzë)

 

 

14.  Reparimi I ortozave

Reparimi i ortozave të dëmtuara realizohet mvarësishtë nga dëmtimi.

 

 

 

IV.  Shërbimet e fizioterapisë

 

Pacientët të cilët paisen me ndihmesa orto-protetike në SHKOP, mund të përfitojnë edhe nga shërbimet fizioterapeutike. Këto shërbime nënkuptojnë rehabilitimin e amputimeve kryesisht për të ecur si dhe rehabilitimin fillestar dhe këshillat për rastet e skoliozave, deformimet e shputave dhe kërdhokullave.

 

 

V.  Konsultimet mjekësore

 

Konsultimet mjekësore në SHKOP realizohen nga mjeku specialist fiziatër, kanë për qëllim që në bashkpunim me ortoprotezistin të precizojnë termet teknike për ndihmesat ortoprotetike të përshkruara. Sihurohet koordinimi multidiciplinar i shërbimeve që ofrhen në SHKOP dhe kualiteti i të gjitha prodhimeve në SHKOP.

 

 

 

 

 

 

Orari i konsultimeve në SHKOP realizohet dy herë në javë:

 

E Marte- prej orës 10:00-deri në përfundim të pacientëve të caktuar për atë ditë.

 

E Enjte- prej orës 10:00-deri në përfundim të pacientëve të caktuar për atë ditë.